SAĞLIK YÖNETİMİ DERS İÇERİKLERİ

HUK 101 TEMEL HUKUK

Hukuka ilişkin genel bilgileri edindirmek, hukuk metodolojisi ve mantığını öğretmek, temel kavramlar hakkında bilgi kazandırma, hukuk sorunlarını analiz edebilme.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

Tarih bilinci kazandırma ve öğrencilere yaşanan olaylarla geçmişle ilişkilendirilerek, sebep sonuç ilişkisi kurma yeteneğini geliştirerek tarih misyonu kazandırmaktır.

EKO 101 İKTİSAT I

Ekonomi bireysel ve toplamda ne kadar üretim yapacak. Her bir firma ya da birey ne kadar üretir; hangi teknikler kullanılır; ekonomide kaç kişi istihdam edilir. Nüfusun tüm harcamaları ne kadardır. Ekonomideki tüketim modelleri nelerdir. Belirli mallar kimler tarafından alınır ne kadar alınır. Bireylerin tüketimi fiyat, reklam, moda ve bunlara benzer faktörlerden nasıl etkilenir.

MAT 101 MATEMATİK I

Matematik Dersinde, temel matematik ifadelerini kavrayabilmek için gerekli matematik bilgilerine sahip olunur. Öğrenciler meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilecek bilgiye ulaşırlar ve ekonomik hayatta matematik ile ilgili karşılaşılan problemleri çözebilirler.

ING101 YABANCI DİL

Bu ders, öğrencilerin dil becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 3 saatlik bir derstir. Öğrencilerin İngilizce dilbilgisini, temel kelimeleri, cümle yapılarını, diyalogları, görsel ve işitsel dil örneklerini ve okuma becerilerini geliştirir.

COM 101 BİLGİSAYARA GİRİŞ                     

Temel bilgi teknolojileri ve kullanımı hakkında bilgi vermek, kelime işleme, Elektronik tablolama, prezentasyon hazırlama, internet ve işletim sistemlerini öğretmek.

ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.

SKY 103 SAĞLIK VE HASTANE SİSTEMLERİ

Öğrencilere, sağlık sektörü içerisinde yer alan sağlık sistemlerini tanıtmak, hastanelerin kuruluş amaçlarını öğretmek ve sektör içerisindeki ilişkilerini öğretmek bu dersin amacıdır.

SKY 105 SAĞLIK YÖNETİMİNE GİRİŞ

Temel yönetim teorileri ve bu bilgilerin sağlık bakımı sunan organizasyonların bileşimi ve fonksiyonlarına uygulanması incelenmektedir.

TD 101 TÜRK DİLİ I

Düzgün cümle kurma alışkanlığı vermek

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. AİT 104 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.  

TD 102 TÜRK DİLİ II

Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım 

ISL 102 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II

İşletme Bilimine Giriş I dersinin devamı ve tamamlayıcısı olan bu ders ile işletme yönetimi fonksiyonları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

EKO 102 İKTİSAT II

Bu dersin amacı, öğrencilere iktisat literatüründe kullanılan kavramları anlama, analiz edebilme ve güncel iktisadi sorunları takip edebilme yeteneği kazandırmaktır. 

SKY 104 SAĞLIK YÖNETİMİ I

Dersin içeriğinde Sağlık kavramı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık hizmetleri kullanımı etkileyen faktörler, sağlık sistemi, etkili sağlık sisteminin özelliklerini, sağlık kurumlarının yapısal tasarımı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimini ve örgütlenmesi, uluslararası sağlık kuruluşları konuları yer almaktadır. 

SKY 106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri, Davranış Yaklaşımları, Bireysel Temel Davranış Modeli, Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar, Davranış düzlemi, Statü ve rol davranışları, Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi, İnsanlar arası iletişim, Gruplar, Kültür.

ING 102 İNGİLİZCE II

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. 

SKY 108 SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER

Bu dersin içeriğinde sağlık sosyolojisi ve tıbbi antropoloji, psikoloji, sosyal psikolojisi, hukuk, sağlık hukuku vb sosyal bilimler  kapsamında sağlık hizmetlerini etkileyen gelenek, adet, örf ,pratikler ve alışkanlıklar ,sağlık tüketicisinin davranışları, alışkanlıkları ve sağlık hizmetlerini kullanım şekilleri incelenmekte, Türk Sağlık Sistemini etkileyen  sağlık sosyolojisi ve sosyal ve tıbbi antropolojik faktörler irdelenmektedir.

SKY 201 SAĞLIK YÖNETİMİ II

Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.

SKY 203 İSTATİSTİK I

Tasviri istatistik. İhtimal kavramı ve ihtimal teorisi. Tesadüfi değişkenler. Binom dağılımı. Normal ve standart normal dağılım. Örnekleme teorisi. Örnek ortalamalarının dağılımı. Merkezi limit teoremi. t dağılımı. Örnek oranlarının dağılımı.

SKY 205 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK

Etik ile ilgili temel kavramlar, yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler, yönetimde etik dışı davranışlar, örgütsel etik, mesleki etik, tıp etiğinin temel ilkeleri, hasta haklarının tarihsel gelişimi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre hasta hakları, halk sağlığı politikasının etik ve felsefi temelleri. 

SKY 207 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel davranış modeli, Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü, Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini, Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları, Gruplar ve grup davranışı, Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. 

ING 201 İNGİLİZCE III

Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

SKY 209 İŞ HUKUKU

İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi, İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları, Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar, Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi, İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi, Grev ve lokavt.

SKY 211 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE SOSYAL POLİTİKA

Sosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimi, Sosyal Politikanın Hedefleri, Sosyal Politikanın Bilimsel ve Dini Arka Planı, Sosyal Risklerle Mücadele Açısından Koruyucu Sosyal Politika gibi konuları içermektedir. 

SKY 213 GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı ve gelişimi, Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği, Gelir Tablosu, Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Hesap planı, defter ve belgeler, Çift taraflı kayıt yöntemi, Muhasebe sürecine toplu bir bakış, Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri, KDV hesapları ve işleyişi.

SKY 204 EPİDEMİYOLOJİ

Bu dersin içeriğini epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevelans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarının uygulanması oluşturmaktadır. 

ING 202 İNGİLİZCE IV

Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. 

SKY 210 İDARE HUKUKU

İdare hukuku ile ilgili genel ilke ve kavramlar, Türkiye’nin idari teşkilatı: Merkez teşkilatı ve yerinden yönetim kuruluşları. İdarenin işleyişi, Kamu görevlileri, Kamu malları, Kamu hizmetleri, İdari yargı: idari yargı kuruluşları, iptal davası ve tam yargı davası.

SKY 212 HASTANE ÖRGÜT VE YÖNETİMİ I

Hastanelerin tanımı ve sistemi, Hastanelerin amaçları ve işlevleri Hastanelerin sınıflandırılması, Hastanelerin özellikleri, Hastanelerin kaynakları, Türkiye’de hastane organizasyon yapısı, Bazı ülkelerin hastane organizasyon yapıları, Hastanede yönetimin karar alma süreçleri, Hastanenin yönetsel yapısı, Hastane tanı üniteleri, Tıbbi tedavi üniteleri Yönetim üniteleri, Mali ve teknik üniteler, Hasta idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, Hastane yöneticinin özellikleri, Hastanelerde iş değerlendirmesi.

SKY 208 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretim ve işlemler Yönetimine Giriş, Üretim ve işlemler yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve fonksiyonları, Üretim stratejisi, Üretim sistemleri ve türleri, hizmet tasarımı, Sağlık tesislerinin yatırım planlaması, kuruluş yeri yeri seçimi ve yapılabilirlik değerlendirmesi, Sağlık kurumları tasarımı ve yerleşim yeri düzenleme, Sağlık hizmetleri üretim teknolojileri seçimi ve yönetimi, Sağlık kurumlarında kapasite planlaması ve yönetimi, Sağlık hizmetlerinde süreç planlama, analiz ve yönetimi, iş etüdü, metod etüdü, zaman etüdü yöntemleri ile süreç geliştirme, Sağlık kurumlarında malzeme ihtiyaç planlaması ve yönetimi, Sağlık Kurumlarında, Performans Ölçüm ve Değerlendirmesi, Kalite Yönetimi ve istatistiksel kalite kontrol yöntemleri

SKY 206 SAĞLIK ENFORMASYON YÖNETİMİ I

Sağlık ve hastane sistemleri, Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi

SKY 215 SAĞLIK ENFORMASYON YÖNETİMİ II

Elektronik bilgi sistemlerinin avantajlarının anlatılması Güncel hastane bilgi sistemlerinin öğretilmesi Yönetim sistemlerinde bilgi sistemlerinin çıktılarının kullanılmasının gösterilerek etkili kullanımın sağlanması

SKY 217 SAĞLIK EKONOMİSİ

Bu derste Sağlık ekonomisi kavramı, gelişimi ve sağlık sektörünün ekonomideki yeri, Sağlık ekonomi sistemi ve sağlık arz ve talebinin analizi, Sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi, Ekonomik planlama ve sağlık sektörünün planlanması, Sağlık sektöründe proje değerlendirme, Sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı, İlaç endüstrisi ve ekonomisi, Sağlık politikalarında ekonomik rasyonalite, Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve Türkiye sağlık ekonomisine ilişkin konular üzerinde durulur.

SKY 219 HASTANE ÖRGÜT VE YÖNETİMİ II

Hastanelerin tanımı ve sistemi Hastanelerin amaçları ve işlevleri Hastanelerin sınıflandırılması Hastanelerin özellikleri Hastanelerin kaynakları Türkiye’de hastane organizasyon yapısı Bazı ülkelerin hastane organizasyon yapıları Hastanede yönetimin karar alma süreçleri Hastanenin yönetsel yapısı Hastane tanı üniteleri, Tıbbi tedavi üniteleri Yönetim üniteleri, Mali ve teknik üniteler Hasta idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları Hastane yöneticinin özellikleri Hastanelerde iş değerlendirmesi

SKY 221 SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ I

Sayısal Karar Verme Yöntemlerinin Gelişimi, Tanımı, Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları, Karar Problemlerinin Yapısı, Modellenmesi , Doğrusal Cebir ve Denklem Sistemleri
Doğrusal Programlamanın tanımı ve dayandığı varsayımlar, uygulanma alanları, matematiksel modelinin kurulması , Doğrusal Programlama Modelinin Geometrik ve Cebirsel Çözüm Teknikleri.

SKY 223 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I

Finansal raporlama araçları, firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi, finansal planlama yöntemleri, işletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, işletme bütçelerinin hazırlanması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularının öğretilmesini içermektedir.

SKY 225 HALKLA İLİŞKİLER

Bu ders pazarlamanın satış artırma fonksiyonu kapsamında; tanıtım, reklamcılık, gibi bir fonksiyon olan halkla ilişkiler fonksiyonunun uygulama alanı, Halkla ilişkilerin Dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi,Halkla ilişkiler; reklam, propaganda, pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılıklarını içermektedir.

SKY 227 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ /SEÇMELİ

Bireysel İş Hukuku, Toplu iş hukuku ve katılımcı olarak sendikalar Sosyal Güvenlik Hukuku

SKY 229 YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ /SEÇMELİ

İnsan ilişkilerinin niteliği ve amacı, insan ilişkilerine sistem yaklaşımı, yönetimde insan ilişkilerinin geçmişi, liderlik ve teoriler, yönetsel davranış, yönetsel etkililik, örgütsel etkililik, örgütü yenileştirmek, örgütü dirileştirmek, örgütü verimlileştirmek, takım geliştirme, örgütü sağlıklı kılmak, çatışma yönetimi, örgütü yararlı kılmak.