PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

I. ZORUNLU DERSLER (mandatory courses)

 

 1. PSY 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I (303)

Bu ders psikolojik araştırma, duyum ve algı, bilinç durumları, öğrenme ve bellek gibi temel psikolojik süreçlere bir giriş niteliğindedir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psikodinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlar bağlamında incelenecektir. Derste bir bilim olarak psikolojinin insan doğası ve davranışını anlamamıza nasıl katkıda bulunduğu vurgulanacaktır.

 

 1. PSY 101 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I (303)

This course is an introduction to basic psychological processes such as psychological research, sensation and perception, state of consciousness, lerning and memory. These topics will be examined in the context of major theoretical approaches in psychology such as behaviorist, cognitive, psychodynamic and socio-cultural. Emphasis will be placed on the science of psychology and the ways psychological science has affected our understanding of human nature and behavior.

 

 1. PSY 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II (303)

Bu ders zeka, motivasyon ve duygu, cinsellik ve toplumsal cinsiyet, insan gelişimi, kişilik, psikolojik bozukluklar gibi temel psikolojik süreçlere ve kavramlara bir giriştir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psiko-dinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere temel psikoloji kuramları bağlamında incelenecektir. Psikolojinin bir bilim olduğu vurgulanacak ve psikoloji biliminin insan doğasını ve davranışını anlamada nasıl yardımcı olduğu tartışılacaktır.

 

 1. PSY 102 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II (303)

Course aims to provide students with a general orientation in the theories, methods, and areas of application of psychology.

 

 1. PSY 107 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK I (303)

Bu derste Öğrencilerin temel istatistik kavramları ve teknikleri öğrenmeleri ve bu bilgiyi araştırma sırasında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersin ana konusu niteliksel istatistiktir. Merkezi eğilim, dispersiyon ve iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin ölçümü bu derste ele alınacak konulardır. Buna ek olarak, öğrenciler psikolojik veri analizinin temel esasları ve yürütülmesini öğrenirken aşağıdaki istatistiksel testleri kullanmayı öğreneceklerdir: bağımlı ve bağımsız örneklem testleri, Mann Whitney Utest ve Wilcoxon testi gibi parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testleri elle hesaplamayı öğrenirken bir yandan da bu testlerin altındaki temel kavramları öğreneceklerdir. Bu testleri SPSS’de nasıl hesaplayacaklarını da öğreneceklerdir.

 

 

 1. PSY 107 STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES I (303)

Descriptive statistics is the main subject of this course and followings will be covered durıng the semestre: The measurements of central tendency, dispersion, and simple measures of linear relation between two variables. In addition to learning about the basics of conducting psychological data analysis and hypothesis testing, students will also learn about the following statistical tests: ttests for dependent and independent samples, nonparametric tests such as MannWhitney Utest and Wilcoxon test. Student’s task will be to learn the basic concepts behind these tests, as well as to be able to compute the tests by hand. Student will also learn how to run these tests in SPSS.

 

 1. PSY 110 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK II           (303)

Bu ders esas olarak “çıkarımsal istatistik” üzerinedir. Bu derste öğrenciler olasılığın tanımı, random değişkenlerin tanımı ve özellikleri, önemli olasılık dağılımlarını (binominal, Poisson, rektangular, normal, k-kare ve t dağılımları gibi) öğreneceklerdir. Ayrıca, istatistikte örneklem seçme ve bunun için kullanılan ortalama, medyan gibi kavramlar dersin konusudur. Öğrenciler bunun yanı sıra SPSS gibi istatistik paketlerini uygulamadaki problemlere uygulama ve sonuçları yordamayı öğreneceklerdir.

 

 1. PSY 110 STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES II (303)

Course aims at introducing the student to the necessary statistical methods in interval estimation and hypothesis testing and should be able to build the skills of modeling and solving the social sciences problems.

 

 1. PSY 103 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I (303)

Bu ders psikolojik araştırma teknikleri ve yöntemlerine bir giriş niteliğindedir. Ele alınacak konular araştırma mantığı, çeşitli psikolojik olguların nasıl inceleneceğine karar verirken ele alınması gereken hususlar ve belli konuları çalışırken göz önüne alınması gereken sınırlılıklardır. Araştırmaya içten veya dıştan gelebilecek tehditler ele alınacaktır. Bu hususlarda psikolojideki çeşitli araştırmalardan örnekler verilecektir. Öğrenciler ders notlarının yanı sıra aktif bir şekilde araştırma projeleri hazırlayıp analiz edeceklerdir. Ayrıca öğrenciler araştırma raporu yazmayı da öğreneceklerdir.

 

 

 1. PSY 103 RESEARCH METHODS I (303)

The  course aims to provide students a familiarity with and understanding of various research methods in the behavioral sciences so that they can: plan good research, understand the strengths and limitations of research methods, critically evaluate information about human behavior presented in both professional journals and the popular media, and develop proficiency in professional scientific writing.

 

 

 1. PSY 112 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II (303)

Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste öğrencinin basit deneysel desenler oluşturup, hipotez sınamayı gerçekleştirip raporlaştırması amaçlanmaktadır. Deney, deney çeşitleri, örneklem seçimi ve teknikleri, temel istatistik kavramlar, verinin incelenmesi gibi konular işlenecektir. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. Bu derste anlatılan konuları anlayan bir öğrenci diğerleri tarafından anlatılan araştırmaların doğruluğunu değerlendirme, kendi araştırma desenini yapabilme, veri toplama ve analiz edebilme, APA standartlarına uygun rapor yazabilme ve sözel olarak araştırmasını sunabilme becerilerini kazanacaktır.

 

 1. PSY 112

Course aims to provide students a familiarity with various computer application like power point and exell and also to teach how to use computer statistical packages to analyze psychological data. The course aims to identify and compare various research methods and designs used to guide and develop research investigations, to select an appropriate design for the a research project.

 

 1. PSY 105 FELSEFEYE GİRİŞ (303)

Bu ders felsefi disiplinlerin, doktrinlerin ve fikirlerin bir özetini vermek yerine felsefi düşünmeye bir giriş niteliğindedir. Bilgi olanaklı mıdır? Bilgi akıldan mı yoksa deneyden mi gelir? Varlığın özü maddesel mi yoksa tinsel midir? İnsan eylemleri belirlenmiş midir özgür müdür? Niye kötülük vardır? Ahlaki normlar göreli midir mutlak mıdır? Tanrı var mıdır? gibi sorular üzerinde duracağımız gibi felsefecileri deneyimlerini ve üzerinde yaşadığımız dünyayı anlamak için kullandıkları kavramları (varlık, töz, adalet, a priori, a posteriori, koşullu, zorunlu, deneysel, vs.) tartışacağız. Ayrıca, bu ders felsefi çıkarım kavramı, argüman, çeşitli argüman biçimleri ve nasıl analiz edilmeleri gerektiği konuları hakkında da temel bilgileri kazandıracaktır.

 

 1. PSY 105 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY (303)

Course aims to provide the students to be able to define “philosophy” as a field with its sub-fields, analyze its concepts and problems philosophically, identify the correlations between different branches of philosophy and to critically evaluate concepts and issues.

 

 1. PSY 106 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (303)

Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır.

 

 1. PSY 106 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY (303)

Course aims to equip the students with the knowledge and understanding of sociological concepts, theories, methods and research findings, as well as sociological principles, perspectives and applications.

 

 1. PSY 201 /202 SOSYAL PSİKOLOJİ I / II (303)

Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve kendiliğimizi nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

 1. PSY 201 /202 SOCIAL PSYCHOLOGY I / II (303)

Course aims to equip the students to understand and think critically about basic social psychological theories and to understand the consequences of being "social animals."

 

 1. PSY 202 SOSYAL PSİKOLOJİ II (303)

Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve kendiliğimizi nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir.

 1. PSY 203 KİŞİLİK KURAMLARI I (303)

Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Bu derste psikanalitik kişilik kuramları, neo-psikanalistler, hümanist yaklaşımcı kişilik kuramları incelenecektir.

 

 1. PSY 203 PERSONALITY THEORIES I (303)

The aim of the course is to introduce students some of the major theories of personality and the research methods used to test these theories.

 

 1. PSY 212 KİŞİLİK KURAMLARI II (303)

Bu ders psikoanalitik, neoanalitik, öğrenme, eğilimsel ve humanist-varoluşçu olmak üzere temel kişilik modelleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders boyunca bu modeller ve yaklaşımlar, her bir yaklaşımı temsil eden kuramlar, her bir kuramın yöntemi ve araştırmaları incelenecektir. Bu derste davranışçı ve bilişsel kişilik kuramları, varoluşçu yaklaşım ve diğer çağdaş yaklaşımlar ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, çeşitli kişilik kuramlarının ve görüşlerinin Camus’un “Yabancı” eserindeki ana kahramanı çözümlemekte nasıl kullanılacağı incelenecektir. 

 1. PSY 212 PERSONALITY THEORIES II (303)

The aim of the course is to introduce students some of the major theories of personality and the research methods used to test these theories. It will cover psychoanalytic, neo-psychoanalytical, and humanistic existentialist theories.

 1. PSY 205 DENEYSEL PSİKOLOJİ: ÖĞRENME (303)

Bu ders öğrenme teorileri ve ilkeleri hakkındadır. Derste incelenecek konular Pavlov’cu şartlanma ve ilkeleri, klasik ve işlevsel şartlanma, ödül-ceza mekanizmaları, şartlanma süreci ve öğrenmenin bilişsel ilkeleridir.

 1. PSY 205 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: LEARNING

The aim of the course is to teach the historical development of the concept of learning, definitions of learning and its operational methods. To be able to use Operant and Classical conditioning procedures in clinical settings, education and other places.

 

 1. PSY 211 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I (303)

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır. Bu derste bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi ele alınacaktır.

 

 

 1. PSY 211 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I (303)

Course aims to provide students with a comprehensive introduction to developmental psychology and to the scientific study of development. It is intended that this course may serve as a foundation for future courses in Developmental Psychology. Thus, a broad range of topics will be covered and no one topic

 1. PSY 210 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (303)

Bu ders ergenlik, genç ve orta yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm dönemlerinin gelişimini incelemektedir. Ders bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal/psikolojik gelişme üzerinde biyolojik/genetik ve çevresel faktörlerin etkileri üzerinde odaklanmıştır.

 

 1. PSY 210 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II (303

We will cover the major domains of development -biological, cognitive, social, and emotional development - from the adolescence period chronologically,covering each age of the child in turn. Emphasis will be on discovering the many different biological and experiential factors that influence behavior and its development.

 

 1. PSY 307 KLİNİK PSİKOLOJİDE UYGULAMALAR (303)

Bu ders klinik psikoloji alanının ayrıntılı ve kapsamlı bir incelenmesidir. Ele alınacak konular şunlardır: 1) alanın geçmişi, şimdiki yapısı ve gelecekteki yönelimleri, 2) güncel konular ve sorunlar, 3) teşhis ve tanıma ilişkin yöntemler ve hususlar, 4) deneysel olarak kanıtlanmış müdahaleler ve gerçek dünyadan uygulamalar, 5) klinik psikoloji içindeki özel alanlar ve bunlarla ilgili hususlar. Derste özellikle klinik psikolojiyi bir inceleme alanı olarak tanımlayan ve onu diğer sağlıkla bağlantılı davranışsal ve zihinsel alanlardan ayıran yöntemler ve bilimsel temeller üzerinde durulacaktır.

 

 1. PSY 214 CLINICAL APPLICATIONS IN PSYCHOLOGY (303)

The objective of the course is to introduce students to concepts, theories, methods, skills and professional issues that are pertinent to clinical psychology.

 

 1. PSY 221 GENEL FİZYOLOJİ (303)

Bu ders sinir sisteminin gelişimi, serebral cortex, otonom sinir sistemi, fonksiyon seviyeleri. bilişsel işlevlerin dökümü, beyinde primer alanlar, asosyasyon bölgeleri, bilişsel işlevler ve aracılık eden ağ sistemleri üzerine genel bir bilgi vermeyi hedeflemektedir.

 

 1. PSY 222 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (303)

Bu ders öğrencilerin davranışın fizyolojik temelini anlamalarına yöneliktir. Derste ele alınacak tartışma konuları sinir sisteminin moleküler, hücresel ve sistem düzeyindeki işlevi ve yapısıdır. Yönetici işlevlerimiz: Düşüncelerin ve belleğin kontrolü, öngörü, içgörü, yargı, soyutta düşünme, dikkat, inisiyatif, motivasyon, çeldiricilere direnç. Dominant hemisfer sendromları, apraksiler, dikkatin mekana dağılımı, el tercihi, agnoziler ele alınacak konulardır.

 

 1. PSY 222 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY (303)

Students will learn the the complex relations between brain systems, at the cellular and neurochemical levels, and behavior. Specifically they will learn about hte neuroanatomical and neurochemical systems involved in homeostatis, reward and motivation, emotion, learning and addiction. Students will learn about the strengths and weaknesses of brain imaging methodologies, the different attentional network systems within the brain, the prefrontal cortical structures involved working memory, the neurological and neuroendocrine systems involved in the encoding, storage, and retrieval of longterm memories, and the neurological structures involved with the formation and generation of language.

 

 1. PSY 308 ANORMAL PSİKOLOJİSİ (303)

Bu ders nevrozlar, psikozlar, organik bozukluklar, zihinsel gerilik, alkolizm ve epilepsi konularını ve olası nedenlerin, semptomların ve tedavilerin tanımını içerir.

 

 1. PSY 308 ABNORMAL PSYCHOLOGY (303)

This course aims to to provide students with an integrative overview of the field of abnormal psychology and major psychological problems and disorders and familiarize students with the multiple causes of psychopathology as viewed from a number of different theoretical and cultural perspectives.

 

 

 

 1. PSY 303 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ I (303)

Bu derste psikoterapiye ilişkin temel kuramlar tanıtılacaktır. Psikoterapiye farklı yaklaşımlar öğrencilere eleştirel bir bakış açısı sağlamak için karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır.

 1. PSY 303 PSYCHOTHERAPHY TECHNIQUES I (303)

The aim of this course is to provide information about different theories of psychotherapy within the historical perspective.

 

 1. PSY 302 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ II (303)

Ruh sağlığının tanımı  ve önemi, ölçütleri, ruh sağlığı bozukluklarını anlamak, tanımak, ruh sağlığı kavramının gelişmesi ve değişmesi, Freud ve ilk psikoterapi uygulamaları, hasta terapist ilişkisi, hastalık öyküsü almanın yöntemleri; klinik ağırlıklı tedavi yaklaşımları; psikodinamik terapiler; davranışçı tedaviler; fenomenolojik tedavi teknikleri ele alınacaktır.

 

 1. PSY 302 PSYCHOTHERAPHY TECHNIQUES II (303)

The aim of this course is to provide information about different theories of psychotherapy within the historical perspective. Psychoanalytical, phenomenologic and behavioral theraphy techniques are covered.

 

 1. PSY 305 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME I (303)

Bu ders öğrencilere psikolojik testleri anlamak için gerekli temel kavramları tanıtmaya yöneliktir. Ders iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım psikolojik testleri kullanırken dikkat edilmesi gereken etik hususlarla birlikte psikolojik testlere ilişkin temel bilgileri içerir. İkinci kısımda testlerin geçerlik ve güvenirliği başta olmak üzere psikometrik ilkeler tartışılacaktır.

 

 1. PSY 305 MEASUREMENT IN PSYCHOLOGY I (303)

Course aims to acquaint the students with the characteristics of standardised tests and to familiarise them with the principles of test construction.

 

 1. PSY 304 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME II (303)

Bu derste ele alınacak konular ilişkili tarihçe, psikometrik ilkeler, test verme/ölçme işlemleri, spesifik eğilim ölçümleri, başarı, kişilik ve psikopatoloji, test yorumlanması ve kısıtlamalar ve psikolojik değerlendirme hususlarıdır. Psikolojik ölçmeye ilişkin etik, kültürel ve sosyal hususlar özellikle vurgulanacaktır.

 

 1. PSY 304 MEASUREMENT IN PSYCHOLOGY II (303)

Course aims to familiarise students with theory and practice of psychological measurement and assessment, to appreciate the importance and implications of psychological measurement in society including schools, the workplace, clinical populations and other groups with special needs, to gain knowledge to assist professionals in the administration of assessment instruments and collection of assessment data.

 

 1. PSY 325 AİLE TERAPİSİ (303)

Aile terapisinin tarihçesi, geliştirilmiş olan kuramlar ve uygulama alanları ve kullanılan teknikler tanıtılacaktır. Ele alınacak konular: aileyi ve aile dinamiklerini anlamak, aileye terapötik yaklaşımlar, mesleki konularve aile terapiside araştırma.

 

 1. PSY 325 FAMİLY THERAPY (303)

History of family theraphy, theories of family theraphy, practice areas and techniques used are introduced. Main subjects: understanding families and family dynamics, therapeutic approaches to working with families, professional issues and research in family theraphy.

 

 1. PSY 339 BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ (303)

Bağımlılık ve bağımlılık türleri hakkında bilgi vermek, psikolog olarak bağımlıları değerlendirebilmek amaçlanmıştır.

 1. PSY 339 PSYCHOLOGY OF ADDICTION (303)

This course is a research-based account of addiction, focused largely—but not exclusively—on drug addictions. The course provides a natural history of addiction, including the history of drug use, demographic correlates of addiction, addiction's time course, characteristics of drug using populations, basic drug pharmacology, and treatment strategies. The readings and lectures are built on the idea that, to understand addiction, one must understand the basic psychological and biological processes underpinning it, including how people make choices, how genes influence behavior, and how neurons work. 

 

 

 1. PSY 216 DENEYSEL PSİKOLOJİ: BİLİŞSEL SÜREÇLER (303)

Bu ders hem klasik hem de günümüzdeki konulara değinerek insanın bilişsel yapısını derinden incelemeye yöneliktir. İnsanın bilişinin incelenmesi büyük oranda bilişsel süreçlerin kuram ve modellerini test etmek üzere düzenlenmiş deneysel araştırmalar bağlamında olmaktadır. Bu derste veri toplamaya ve kuramlaştırmaya yönelik hem davranışsal hem de nöropsikolojik yaklaşımları keşfedilecektir.

 

 1. PSY 216EXPERIMANTAL PSYCHOLOGY: COGNITIVE PROCESSES (303)

The objective of the course is to present the principles do effective interviewing and observation and to develop clinical interviewing skills of the students.

 

 

 1. PSY 403 ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ (303)

Endüstri psikolojisi veya örgütsel psikoloji psikolojideki kuramların ve araştırmaların endüstriyel ve sosyal örgütlere uyarlanmasıdır. Bu bağlamda bu derste personel seçimi, insan faktörleri, örgütsel gelişme, tüketici refahı ve işyerinde psikolojik araştırma ve uygulamaların etik ve hukuksal yönleri gibi konular incelenecektir.

 

 1. PSY 403 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY (303)

Course aims to provide an overview of Industrial Psychology including individual, group, and organizational issues resulting in enhanced understanding of the world of business and related career concerns.

 

 1. PSY 404 PSİKOLOJİDE ETİK (303)

Bu ders değerler etiği, görev etiği, yararcılık gibi temel etik kuramların tanıtılmasını ve bu kuramların psikoloji alanına nasıl uygulanacağının incelenmesine ilişkindir. Etiğin temel sorunları, kuramsal ve uygulamalı etik, biyoetik, iş etiği, ekoetik, bilim etiği, akademik etik, basın etiği gibi alanlar da ele alınacaktır. Psikolojik araştırmalarda ortaya çıkan etik problemler ve çözümleri incelenecektir.

 1. PSY 405 / 406 STAJ (303)

Stajın amacı öğrencilerin alanda deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Öğrenciler kariyer ilgilerine yönelik deneyim kazanırlar.

 

 1. PSY 405 / 406 INTERNSHIP (303)

The purpose of internship is to enhance academic studies of students with field experience. It is an opportunity for students to clarify their career interests.

 

 

 

 

 

 

 

 1. PSY 437 TEST DIŞI TEKNİKLER (303)

  Anektod, gözlem, mülakat, otobiyografi, problem tarama, sosyometri,  Ve drama teknikleri; test dışı tekniklerin yorumlanması; test dışı tekniklerin kullanımında yasal konuların incelenmesine ilişkindir.

   

 2. PSY 437 NON-TEST TECNIQUES (303)

Anecdotes , observations , interviews , autobiography, problem scanning , sociometry, and drama techniques ; Interpretation of non-test techniques ; in the use of non-test techniques is related to the study of legal issues .

 

 1. PSY 439 SPOR PSİKOLOJİSİ (303)

Bu ders, spor psikolojisinin tarihçesi, sporda uyarılmışlık, sporda kaygı ve stres, sporda uyarılmışlığın düzenlenmesinde kullanılan teknikler, sporda imgeleme, sporda hedef belirleme, sporda dikkat ve konsantrasyon, sporda motivasyon, kişilik ve spor, takım sargınlığı, sporda liderlik, özsaygı, özyeterlik, özgüven ve spor gibi konuların nasıl kullanılacağına ilişkindir.

 1. PSY 439 SPORT PSYCHOLOGY (303)

This course is about how to use, sports psychology, the history of the sport arousal , sports anxiety and stress , sports uyarılmışlıg in the regulation of the techniques used in sports imagery, fitness goal setting , sport, attention and concentration , sports motivation, personality and sport, team cohesion, sports leadership, self-esteem , self-efficacy , issues such as self-confidence and fitness.

 

 1. MAN 403 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (303)

Toplum , birey ve örgüt arasındaki ilişkide önemli rol oynayan insan kaynakları yönetimi konusunda örgencilerin bilgilendirmektir. Bu ders İşe Alım ve seçimi, motivasyon, ödüllendirme öğrenme süreçleri, etkin istihdam farklılaşma çalışanların katkısını maksimize, performans eşitlik ve adalet, iş değerlendirme ve tasarım, Avrupa Birliği personel yönetimi boyutları gibi konuları kapsamaktadır.

 

 1. MAN 403 MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES (303)

Society plays an important role in the relationship between individuals and organizations in the management of human resources is to inform students have . This course Recruitment and selection, motivation, reward learning processes, effective employment of differentiation maximizing the contribution of employees , performance, equality and justice , job evaluation and design of the European Union covers topics such as personnel management dimensions .