Kalite Güvencesi Sistemi

Toros Üniversitesinde Kalite Güvencesi çalışmaları 07.05.2015 tarihinden itibaren başlamıştır. Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü olarak kalite kültürünün akademik ve idari çalışanlarda oluşturulmasına yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  Ayrıca öğrencilerimizin kalite kültürünü tanımaları için eğitim düzenlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimizi de kalite sürecinin bir parçası haline getirerek bütünsel anlamda kalite bilinci kazandırılmaya çalışılmıştır.

Kurum misyon, vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?

Toros Üniversitesi “Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirilmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak”  misyonuyla bölgesel kalkınmaya önem veren, edindiği bilgileri teknolojiye aktaran nitelikli işgücü yetiştirme yönünde çaba sarf etmektedir.

“Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olmak” vizyonu ile yola çıkan Toros Üniversitesinin ilkeleri aşağıdaki şeklindedir:

 • Seçilmiş akademik ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir.
 • Öğrencilerini hızla değişen dünyada gerekli bilgi ve deneyimlerle donatır.
 • İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.
 • Yereli ihmal etmeden dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.
 • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık ve farkındalık yaratır.

Toros Üniversitesinin belirlenmiş olan misyon ve vizyonlarını gerçekleştirme doğrultusunda kalite çalışmaları sürdürülmüştür. Çalışmalar kalite politikasının ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ile başlamış, politika ve hedefler doğrultusunda reorganizasyon gereklilikleri tamamlanmıştır. Yapılan çalışmaların iç değerlendirme süreçleri ve uygulama süreçleri için yetkin eğitimler Çukurova Kalkınma Ajansının desteği ile alınmış personelin kalite kültürü güçlendirilmiştir. 15.02.2016-04.03.2016 tarihleri arasında KOBİENFORMASYON iş birliği ile,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (2 gün)
 • Süreç Yönetimi (2 gün)
 • Sürekli İyileştirme (2gün)
 • ISO 9001 Dokümantasyon (2 gün)
 • İstatiksel Proses Kontrolü (2 gün)
 • Kalite Hedefleri (2gün)
 • ISO 9001 İç Tetkik (2 gün)

Toplam yedi başlıktan oluşan 14 gün süren ve 56 saati kapsayan eğitimler idari ve akademik personele verilmiş katılımcı personel sertifikalandırılmıştır.

Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü olarak belirlenen Kalite Politikası ve Hedefleri ise şöyledir:

Kalite Politikası: Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak kalite politikamız; öğrencilerimizin bilgiye hakim, pratikte hünerli, evrensel standartlarda mesleki yeterliliğe sahip meslek elemanları ve teknikerler olarak ülkemizin aydınlık geleceğine kazandırmaktır.

Kalite Hedefleri:

 • Etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması
 • Tüm idari ve akademik hizmet süreçlerinin ilgililer tarafından proseslendirilip sisteme dahil edilmesi
 • Tüm proseslerin prosedürlerle dayanaklarının oluşturulması
 • Dayanakları oluşturulmuş tüm proseslerin uygulanabilmesi için formların oluşturulması
 • Eksik formların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi
 • Kalite politikasının gerektirdiği diğer önerilerin tüm personel tarafından tespit edilmesi ve kalite birimine yazılı olarak ulaştırılması

Toros Üniversitesi olarak, 'Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği' çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite Yönetimi Politikamız, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç-dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri, bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilme süreçleri ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumlulukların rasyonel, hukuki standartlara göre tasarımını kapsamaktadır.

 

Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?

Kalite güvencesi süreci; Kalite Yönetimi Politikası çerçevesinde, Görev Tanımları, İş Akışları, Prosedürler, Kılavuzlar, Listeler, Planlar, Formlar, Dış Kaynaklı Dokümanlar oluşturulmuş ve etkin olarak bir yıl boyunca uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar Yüksek Öğretim Kurumunun gerektirdiği koşulları kapsayacak şekilde yapılmıştır.

Kalite çalışmaları yılda iki kez iç değerlendirmeye tabii tutulmaktadır. İç değerlendirme neticesinde elde edilen veriler ışığında gerekli iyileştirmeler koordinatörlük tarafından organize edilip ilgililer tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca misyon ve hedeflere ulaşmada sistemin işleyişini denetleyen kurum için düzeltici önleyici faaliyetler tutanaklarının da etkili araç olarak kullanıldığı söylenebilir.

 

Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?

Kalite çalışmaları her dönemin başında yıllık olarak planlanmaktadır. Bu minvalde yönetimin gözden geçirilmesi toplantıları dahil sistemin işleyişini kontrol eden toplantılar rutin olarak planlanmaktadır. Kurumsal gelişime katkı sunacak diğer öneriler çalışanlar tarafından belirlenmekte ve yönetim temsilcisi tarafından sistemde uygulamaya konulmaktadır. Ayrıca denetim planları önceden belirlenip oluşturulan takvim doğrultusunda denetimler gerçekleştirilmektedir.

 

Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü