TOROS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ BÖLÜMÜ

 

DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL

 

PEM 111 TEMEL TASARIM I  (4+6+0 Kredi: 7   AKTS: 10)

Tasarım öğeleri: nokta, çizgi, yön, biçim, ölçü, doku, değer ve renk. Tasarım ilkeleri: uyum, zıtlık birlik, egemenlik, denge, sıradüzen, görsel algılama. Geştalt ilkeleri: yakınlık, benzerlik, şekil-zemin ilişkilerinin analizi. Uygulama: bu kavramların tasarım problemine dönüştürülerek, öğrenci tarafından çözümlenmesi ve bunların eleştirilmesi.

PEM 113 BİTKİ MATERYALİ I  (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Bitkilerin yeryüzündeki dağılımı. Bitki sistematiği. Bitkileri Latince isimlendirme ve yazma kuralları. Familya, cins, tür, alttür, varyete, kültür formu bilgisi. Açık tohumlu (Gymnospermae) ve kapalı tohumlu (Angiospermae) bitkiler. Odunsu bitkileri kök, gövde, yaprak, çiçek özelliklerini inceleyerek teşhis etme. İğne yapraklı süs ağaç, ağaççık ve çalıların dendrolojik özellikleri ve peyzaj değeri.

PEM 115 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ I  (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 4)

Çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı ve kullanımının öğretilmesi. Serbest el çizimleri. Kurşun kalem, mürekkepli kalem, keçe kalem çizimlerinde yöntem ve el yazıları, kuzey işaretleri ve ölçekler, fikir çizimleri, işaret ve semboller.

PEM 117 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ  (3+0+0 Kredi: 3    AKTS: 3)

Peyzaj Mimarlığı tanımı, temel terim ve kavramları. Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin tasarım, planlama, mühendislik dalları ve diğer meslek grupları ile olan ilişkileri, geçmişten günümüze gelişimi, çevre, doğa ve insan ilişkileri. Farklı örnek ve arazi çalışmaları ile Peyzaj Mimarlığı mesleğinin ve çalışma alanlarının tanıtılması. Peyzaj alanlarının fiziksel ve ekolojik tasarımı, planlanması, korunması ve yönetimi. Yasal mevzuat.

BGP 107 ENTEGRE OFİS I  (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Temel bilgisayar donanım ve yazılım bilgisinin kazanılması. Ofis programlarının bilgisayar laboratuarında uygulamalı örnek çalışmalarla anlatılması.

TUR 101 TÜRK DİLİ I  (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

İletişimin açıklanması; dilin ve dili ile düşünme süreci, kültür, toplum v edebiyat, yazılı ve sözlü iletişim arasındaki ilişkinin açıklanması; Türk dilinin ana özelliklerinin, anlatma türlerinin ve bozukluklarının örneklenmesi.

 

HIS 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 2)

Ders kapsamında Türkiye Cumhuriyetinin ve Atatürk devrimlerinin kültürel, ideolojik, tarihsel özelliklerinin öğretilmesi. Modern Türkiye'nin entellektüel temellerinin anlatılması.

FLE 101  İNGİLİZCE I (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 3)

Akademik yazma teknikleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi; akademik araştırmaya giriş; bilgilendirilmiş görüşün ifade edilmesi; sözlü sunum ve dinleme teknikleri; akademik okuma becerileri.

2. YARIYIL

PEM 112 TEMEL TASARIM II (4+5+0 Kredi: 7   AKTS: 9)

Mekân-form-geometri ilişkilerinde temel kavram, ilke ve kuramlar, mekân tasarımında dikkat edilecek noktalar; kurallılık ve kuralsızlık, durgunluk ve devingenlik, görsel denge ve görsel dizem, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, süreklilik, uyum, karşıtlık, egemenlik, mekân-form uygulamaları; üç boyutlu uygulamalar, biçim değiştirme çalışmaları.

PEM 114 BİTKİ MATERYALİ II (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Geniş yapraklı ağaç, ağaççık, çalıların çiçeklenme dönemleri, çiçek yapısı, rengi, tohum yapısı, yaprak rengi ve formu, dal yapısı ve kaligrafik özellikleri, ekolojik istekleri, üretim teknikleri, dikim ve bakım, budama ve şekil verme teknikleri ile peyzaj mimarlığı çalışma alanlarında estetik ve fonksiyonel açıdan kullanım olanaklarının değerlendirilmesi.

PEM 116 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ II (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Peyzaj Mimarlığı proje çizimlerinde kullanılan grafiksel anlatım teknikleri. Basit perspektif, kesit, görünüş çizimleri. Serbest el skeç çizimleri.

PEM 118 BAHÇE VE PEYZAJ SANATI TARİHİ (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 2)

Bahçe sanatı ve peyzaj sanatı arasındaki ilişkiler, farklılıklar, İlkçağ bahçeleri, Ortaçağ Avrupa Bahçeleri, Rönesans Dönemi Bahçeleri, Fransa Büyük Stil Bahçeleri, Uzakdoğu Bahçeleri, İslam Bahçeleri, Osmanlı Türk Bahçeleri, İngiliz Natüralist Bahçeleri, Son Dönem Bahçeleri.

PEM 120 YAPI MATERYALLERİ (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 2)

Yapı malzemelerinin (ahşap, taş, kil ve türevleri, agregalar, bağlayıcı malzemeler, harçlar, beton, metal, yalıtım malzemeleri, cam, koruyu malzemeler, borular, zemin kaplama malzemeleri) niteliği ve Peyzaj Mimarlığında kullanım alanları.

TUR 102 TÜRK DİLİ II (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Anlatım türleri ve özellikleri; yazma ve iletişim modelleri; Türk ve dünya edebiyatından örnekler.

 

HIS 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Cumhuriyet döneminin ana politik, sosyal, ekonomik ve kültürel akımlarının analizi. Türkiye'de ana güç olarak milli devlet.

FLE 102 İNGİLİZCE II  (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 3)

Akademik yazma teknikleri ve anlatım stilleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta-üst düzeyde geliştirilmesi.

BGP 108 ENTEGRE OFİS II  (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Temel bilgisayar donanım ve yazılım bilgisinin kazanılması. Ofis programlarının bilgisayar laboratuarında uygulamalı örnek çalışmalarla anlatılması.

 

3. YARIYIL

PEM 201 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ I   (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 6)

Temel kavramlar, arazi morfolojisi ve peyzaj tasarımı ilişkileri, topografik haritalar, eşyükselti eğrileri, topografik kesitler, alan biçimlendirmeye giriş, tasarım fikrine uygun olarak alanın yeniden biçimlendirilmesi: Yapı çevrelerinde, eğimli alanlarda, teraslarda, spor ve oyun alanlarında, yaya ve araç yollarında, kademeli donatı alanlarında, su yüzeyi çevrelerinde vb. yeniden biçimlendirme çalışmaları, kazı ve dolgu hesaplamaları, gerçek ya da hipotetik bir alanda tasarıma uygun alan biçimlendirme ve kazı-dolgu hesaplamalarına ilişkin uygulama çalışması.

PEM 203 PERSPEKTİF I  (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Tasarı geometri ve iz düşümler. Perspektif çizimler için paralel projeksiyonlar, konik projeksiyonlardan çift kaçma noktalı perspektif. Tek kaçma noktalı perspektif. Daire ve silindirin perspektifi. Eğik perspektif.

PEM 205 PEYZAJ TASARIMI I   (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Temel kavram ve kuramlar, peyzaj tasarımının aşamaları; amaç ve ereğin belirlenmesi, alan inceleme çizem ve yazanakları, gereksinim izlencesi, değişik kullanımlar için yer seçimi ve alan kullanımı ilkeleri, ekoloji ve tasarım,  işlev çizgesi, kavramsallaştırma ve kavramsal tasar, işlevsel kavramsallaştırma, felsefi kavramsallaştırma, gereksinim izlencesi yönünde tasar seçeneklerinin geliştirilmesi, biçim geliştirme; geometrik biçimler, 90º, 45º-90º, 30º-60º, çember ve türetilmiş düzenler, doğaya öykünen biçimler, bütünleştirilmiş biçimler, düzen oluşturma ilkeleri, kuralsız tasarımlar, ön tasar, yapısal ve bitkisel tasar uygulamaları.

PEM 207 BİTKİ MATERYALİ III (3+0+0 Kredi:3   AKTS: 3)

Çim bitkileri ile yer örtücü bitki türlerinin tanımı ve sınıflandırması. Belirli bir alan için bitki seçimi. Çimin kullanım amaç ve alanları. Çimlerde aranılan genel özellikler. Çimlerin genel botanik özellikleri. Çim alan kurulması sırasında alanda yapılacak işlemler. Çimin alana ekimi. Bakım işlemleri. Karışımlar ve özellikleri. Bazı çim türlerinin özellikleri. Yer örtücü bitki dikilecek alanların hazırlanması. Yer örtücü bitkilerin dikim yöntemleri ve dikimi. Yer örtücü bitkilerin bakımı. Yer örtücü bitkilerin değişik yöntemlerle üretimi. Yer örtücü bitkilerin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımı.

PEM 209 KAYNAK ANALİZİ (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

 

Doğal kaynak kavramının incelenerek sınıflandırılması. Doğal (topoğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, toprak vb.), sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların belirli bir alan için envanter ve analizi, kapasite ve uygunluk analizleri, teori ve yöntemler. Kaynak envanter ve analiz yöntemlerinin değerlendirilerek peyzaj koruma, planlama ve tasarım aşamalarında kullanılabilmesi için altlıkların oluşturulması.

PEM 211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 4)

Bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanılabilecek bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım gereksinimleri. Çizim ve tasarım yapma, resim işlemede bilgisayar programlarını kullanma çalışmaları.

FLE 201 İNGİLİZCE III  (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 3)

Akademik yazma teknikleri ve anlatım stilleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta-üst düzeyde geliştirilmesi.

…...…..  ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Öğrenci alan dışı istediği bir dersi seçmeli ders olarak alır.

Mimarlık Bölümünden ARC 221 (SEC 201) MİMARİYE GİRİŞ I (3+0+0 / 3 / 3) dersi seçmeli ders olarak alınmaktadır.

4. YARIYIL

PEM 202 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ II (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 6)

Açık ve yeşil alanlarda drenaj yöntem ve teknikleri, toprakaltı drenajı, yüzey drenajı, drenaj elemanları, kanal ve hendekler, boru sistemleri, rögar, menhol, menfezler, drenajda geliştirilen yeni malzeme ve teknikler, temel drenaj hidroliği, drenaj sistem projesinin hazırlanması, sulama sistemleri, yöntemler ve teknikler, damla sulama, yağmurlama sulama, sulama sisteminin elemanları, su kaynağı, pompaj birimi, kumanda aygıtları, hidrosiklon, filtre düzeneği, sulama boruları, vana ve bağlantı malzemeleri, sulama başlıkları, rotor başlıklar, spray başlıklar, temel sulama hidroliği, sulama sistem projesinin hazırlanması, dış mekân aydınlatma tasarımına giriş, aydınlatma sisteminin elemanları ve ışık kaynakları, dış mekân aydınlatma türleri, güvenlik, alan ve etki aydınlatması, aydınlatma sistem projesinin hazırlanması.

PEM 204 PERSPEKTİF II (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 4)

Çok kaçmalı perspektif. Eğri çizgi ve yüzeylerin perspektifi, eğik çizgilerin kaçma noktaları. Yansımaların perspektifi. Gölgelerin perspektifi. Serbest el perspektifi, perspektifte insan figürleri, otomobil çizimi, zemin örtüsü ve tonlama, perspektifte su, kayalar, çalı ve ağaç çizimleri.

PEM 206 PEYZAJ TASARIMI II (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 4)

Peyzaj tasarımı çalışmalarının bilgi ve beceri altyapısını sağlayan derslerde (temel tasarım, çizim ve grafik anlatım, bitki materyali, yapı materyali, ekoloji) edinilen bilgi birikimi, gözlem ve deneyimleri ekolojik ilke ve ölçütlerle bütünleştirip değişik kapsam ve ölçekteki (1/200 ve 1/100) açık ve yeşil alanları tasarlama. İşlevsel ve tematik kavramsallaştırma amacının etkin olduğu peyzaj mekânları tasarlama.

PEM 208 BİTKİ MATERYALİ IV (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Bitkisel tasarımda kullanılan mevsimlik ve çok yıllık bitkilerin üretimi ile ilgili genel bilgiler (gelişme faktörleri; ışık faktörü, sıcaklık faktörü, su ve oransal nem faktörü, besin maddeleri faktörü). Bakım önlemleri (sulama ve sisleme, gübreleme, saksı değiştirme, havalandırma ve temizleme, budama ve destekleme, hastalık ve zararlılar).

PEM 210 PEYZAJ EKOLOJİSİ (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Peyzaj içindeki ekosistemlerin yapı ve fonksiyonlarının coğrafik ve ekolojik görüş açısından incelenmesi. Karmaşık doğal/kültürel sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını değerlendirmek ve alan planlaması için bulgu oluşturmak.

PEM 212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Bilgisayar destekli tasarım programları ile iki boyutlu çizim ve sunum teknikleri. Öğrenci daha önceki dönemlerde tamamlamış olduğu bir STÜDYO çalışmasının plan paftasını öğrendiği bilgisayar destekli çizim ve resim işleme programlarını kullanarak hazırlar ve sunar.

FLE 202 İNGİLİZCE IV  (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 3)

Akademik yazma teknikleri ve anlatım stilleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta-üst düzeyde geliştirilmesi.

…...…..  ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 3)

Öğrenci alan dışı istediği bir dersi seçmeli ders olarak alır.

Mimarlık Bölümünden ARC 222 (SEC 202) MİMARİYE GİRİŞ II (3+0+0 / 3 / 3) dersi seçmeli ders olarak alınmaktadır.

5. YARIYIL

PEM 301 STÜDYO I   (2+2+0 Kredi:3  AKTS: 5)

Verilen bir alanda, arazi ve çevre ilişkilerini dikkate alarak çoklu işlevlere yönelik proje çalışmaları.

PEM 303 BİTKİSEL TASARIM I   (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Bitkilerin ölçü, biçim, renk, doku özellikleri ve görsel algılama ilişkisi, ses, koku ve duyusal algılama, bitkilerde ekolojik ortama, yaşa ve mevsimlere bağlı görsel değişimlerin algılama ve davranış üzerine yansıması, bitkisel düzenlemenin değişik temalarında algılama ve davranış, işlevsel ve felsefi kavramsallaştırma ilkeleri ve işlevsel-tematik tasarlar geliştirme.

PEM 305 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU I  (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Peyzaj uygulamalarında kullanılan doğal ve yapay malzemenin tanınması (taş, ahşap, metal, cam, beton, seramik, polimerler, bitümlü malzemeler) ve sınıflandırılması. Çatı örtüleri, pergola ve kameriyelerin malzeme, bağlantı, konstrüksiyon detayları bilgisi.

STA 300 YAZ STAJI I (0+0+0 Kredi: 0  AKTS: 4)

Meslek ile ilgili kamu kurumlarında veya özel sektöre ait kuruluşlarda 30 iş günü yaz stajı.

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS III  (2+2+0 Kredi: 3   AKTS: 6)

Öğrenci alan dışı istediği bir dersi seçmeli ders olarak alır. İnşaat Mühendisliği bölümünden CVE 301 TOPOĞRAFYA (2+2+0 / 3/ 6) dersi seçmeli ders olarak alınmaktadır.

PEM 307 PEYZAJ PLANLAMA (2+0+0 Kredi: 2    AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Plan/planlama kavramı ve plan türleri, Planlama Sürecinin aşamaları (Bilgi Toplama, Analiz, Sentez, Değerlendirme ve Geliştirme süreçleri) Rekreasyon ve rekreasyonel kullanımlar, Peyzaj tanımı ve peyzaj türleri, Peyzaj planlama ilkeleri, Kentsel peyzaj planlama yöntemleri, Kırsal peyzaj planlama yöntemleri, Ekolojik peyzaj planlama yöntemleri.

PEM 309 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Kent ve kentleşme kavramları, şehir kuramları, plan çeşitleri, nüfus ve yapı yoğunluğu kavramları, emsal / yoğunluk hesaplamaları, şehir planlama örnekleri.

PEM 311 PEYZAJ BAKIMI (2+0+0 AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Peyzajda kullanılan iç ve dış mekân bitki toprağının işlenmesi, sulanması, gübrelenmesi, budanması, hastalık ve böceklerden korunması vb. gibi işlemlerin tanımı ve uygulanması esnasında dikkat edilecek hususlar ile peyzaj oluşturan çevrenin temizliği, bakımı ve korunması.

PEM 313 KENT ESTETİĞİ (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 4)

Alan içi seçmeli ders. Kent kültürü ve estetiği alanında kuramsal bilgiler, kent gezileri gerçekleştirilerek kent, cadde, sokak ve tek yapı ölçeğinde mekansal çözümleme çalışmaları.

6. YARIYIL

PEM 302 STÜDYO II (2+2+0 Kredi:3  AKTS: 6)

Verilen bir alanda, arazi ve çevre ilişkileri doğrultusunda karmaşık olmayan işlevlere yönelik kentsel rekreasyon kullanımlarının çözümü.

PEM 304 BİTKİSEL TASARIM II (3+0+0  Kredi: 3   AKTS: 5)

Bitkilerin dış mekândaki işlevsel ve görsel kullanımı konusunda kuramsal bilgi. Dönem içinde Stüdyo dersi kapsamında yürütülen projenin bitkisel tasarım paftasının bilgisayar destekli tasarım ve resim işleme programları kullanılarak hazırlanması ve sunulması.

PEM 306 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II  (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Peyzaj uygulamalarında kullanılan pergola, kamerite, havuz ve benzeri yapıların konstrüktif detaylarının tasarım ve çizimleri.

STA 301 YAZ STAJI II  (0+0+0 Kredi: 0  AKTS: 4)

Meslek ile ilgili kamu kurumlarında veya özel sektöre ait kuruluşlarda 30 iş günü yaz stajı.

…...…..  ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS VI  (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Öğrenci alan dışı istediği bir dersi seçmeli ders olarak alacaktır.

PEM 308 TURİZM VE REKREASYONEL ALAN PLANLAMASI (2+0+0 Kredi: 2   AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Turizm ve rekreasyon kavramı ve kuramları. Rekreasyonel kullanım alanları. Rekreasyonu oluşturan doğal ve yapay koşullar. İnsanın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının rekreasyon ve rekreasyon eylemleri ile ilişkisi. Rekreasyonel planlama örnekleri.

PEM 310 ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Çatı ve teras bahçelerinin konstrüksiyon / bitkilendirme aşamaları ve detaylarına ait bilgi ve görüş edinilmesi.

PEM 312 PEYZAJ ONARIMI (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 2)

Alan içi seçmeli ders. Peyzaj onarımı kavramları. Peyzaja zarar veren doğal ve kültürel süreçler. Peyzaj onarım materyalleri. Eğimli alanları onarma tekniği. Rüzgârı önleme ve kumulu durdurulmasına yönelik onarım tekniği. Çorak toprakları onarma tekniği. Taş. maden ocakları gibi alanları onarım tekniği. Ulaşım ve yerleşme alanlarındaki sorunlu alanlarda onarım tekniği. Bataklık ve ıslak alanlarda onarım tekniği. bozulmuş alanların geri kazanılması ya da bu alanlara yeni bir işlev kazandırılması konusunda yürütülen teknik ve biyolojik çalışmaları içerir.

PEM 314 KENTSEL TASARIM (3+0+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Alan içi seçmeli ders. Kentsel tasarım disiplini; tanıtımı, eğitimi, süreci, kuramsal modeli, kentsel tasarımın gelişmesi ve etkili isimler, kentsel algılama, kentsel mekân, kentsel dış mekân; tanımı, türleri, dış mekân oluşumu, dış mekân biçimlendirme ilkeleri, kentsel mobilyalar, ilgili politikalar, farklı çalışma alanları ve örnekler.

 

7. YARIYIL

PEM 401 STÜDYO III (4+6+0 Kredi: 7  AKTS: 10)

Doğu Akdeniz bölgesindeki herhangi bir kentin nazım imar planında aktif yeşil alan ya da rekreasyon alanı olarak ayrılmış bir alanda (80-120 dekar), ilgili yerel yönetim ile işbirliği içersinde ayrıntılı tasar çalışmaları. Tasar paketi kapsamında; konum, işlev, ilişki ve sorun tanımlamaları (1/2000-1/1000), konu, amaç ve ereğin belirlenmesi, gereksinim izlencesinin düzenlenmesi, alan gözlem ve inceleme bulgularının çizgisel ve yazılı anlatımı, kavramsallaştırma çalışmaları ve kavramsal tasar seçeneklerinin geliştirilmesi (1/1000), seçilen kavramsal tasar üzerinde biçimlendirme çalışmaları ve ön tasarın oluşturulması (1/500), ön tasar kararları yönünde alan düzeltimi ve yeniden biçimlendirme çalışmaları, yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları, ön tasardan seçilmiş alanda ayrıntılı yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları (1/200), tasar ölçülendirme çalışmaları, peyzaj yapı ve donatılarının ayrıntı çizimlerinin oluşturulması, kesit ve görüngülerin hazırlanması, sunu çalışmaları ve tasar raporunun oluşturulması.

PEM 403 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Mezuniyet tezi veya projesi ile ilgili çalışma ve araştırmalar.

STA 400 YAZ STAJI III (0+0+0 Kredi: 0  AKTS: 4)

Meslek ile ilgili kamu kurumlarında veya özel sektöre ait kuruluşlarda 30 iş günü yaz stajı.

PEM 407 PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. Giriş ve temel kavramlar, peyzaj mimarlığı mesleki uygulama çalışmalarının kapsamı, ilgili mesleki yasa ve yönetmelikler, mesleki örgütlenme, mesleki hak, yetki ve sorumluluklar, ihale süreci ve ihale yöntemleri, peyzaj mimarlığında ihale dosyası hazırlama; sözleşmeler, idari ve teknik sözleşmeler, şartnameler; malzeme ve yapı genel ve özel teknik şartnameleri, mahal listeleri, rayiç listeleri, birim fiyat analizleri, birim fiyat cetvelleri, peyzaj mimarlığında metraj ve keşif çalışmaları, peyzaj mimarlığında şantiye ve yönetimi, işveren ve yüklenici adına görev yapan örgütlenmeler, yapı denetim örgütü; görev, yetki ve sorumlulukları, hakedişler, işin kabulü, kesin hesaplar, kesin kabul sonrası uygulamalar, çalışmaların irdelenmesi ve tartışma.

PEM 409 DOĞAL VE KÜLTÜREL KORUNAN ALANLAR (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. Doğa korumanın tarihçesi, gerekçeleri, koruma ölçütleri. Korunan alanların saptanması, planlanması, yasal dayanaklar. Türkiye’deki koruma alanları ve sorunları.

PEM 411 REKREASYONEL ALAN TASARIMI (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. Rekreasyon kavramı, rekreasyon tipleri, açık ve kapalı alanlara göre rekreasyon tipleri, kentsel ve kırsal rekreasyon kavramları, tarihsel çerçevede rekreasyon olgusu. Rekreasyon kavramı üzerinde etkili doğal ve insan yapısı faktörler, rekreasyon alan planlaması için tasarım prensipleri, rekreasyon alan planlaması örnekleri. Herhangi bir kentsel alanda rekreasyon alanı olarak ayrılmış bir alanın tasarımı. Bu kapsamda; konum, işlev, ilişki ve sorun tanımlamaları, temanın belirlenmesi, gereksinim programının düzenlenmesi, kapasite belirlemeleri.

PEM 413 İLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Alan içi seçmeli ders. Bilgisayar destekli tasarım programları ile ileri düzeyde üç boyutlu çizim ve sunum teknikleri. Peyzaj projesinin plan, kesit, perspektif cephe ve görünüşlerinin bilgisayar destekli çizim - resim işleme programları kullanarak hazırlama ve sunma.

8. YARIYIL

PEM 402 STÜDYO IV (4+6+0 Kredi: 7  AKTS: 10)

Doğu Akdeniz bölgesindeki herhangi bir kentin nazım imar planında aktif yeşil alan ya da rekreasyon alanı olarak ayrılmış bir alanda (80-120 dekar), ilgili yerel yönetim ile işbirliği içersinde tematik park tasar çalışmaları. Tasar paketi kapsamında; konum, işlev, ilişki ve sorun tanımlamaları (1/2000-1/1000), temanın belirlenmesi, gereksinim izlencesinin düzenlenmesi, alan gözlem ve inceleme bulgularının çizgisel ve yazılı anlatımı, işlevsel ve tematik kavramsallaştırma çalışmaları ve kavramsal tasar seçeneklerinin geliştirilmesi (1/1000), seçilen kavramsal tasar üzerinde biçimlendirme çalışmaları ve ön tasarın oluşturulması (1/500), ön tasar kararları yönünde alan düzeltimi ve yeniden biçimlendirme çalışmaları, yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları, akaçlama, sulama ve aydınlatma tasarları (1/500), ön tasardan seçilmiş alanda ayrıntılı yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları (1/200), tasar ölçülendirme çalışmaları, kesit ve görüngülerin hazırlanması, sunu çalışmaları ve tasar raporunun oluşturulması.

PEM 404 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II (3+0+0 Kredi: 0  AKTS: 3)

Mezuniyet tezi veya projesi ile ilgili çalışma ve araştırmalar. Tez/proje raporunun sunumu.

STA 401 YAZ STAJI IV (0+0+0 Kredi: 0  AKTS: 4)

Meslek ile ilgili kamu kurumlarında veya özel sektöre ait kuruluşlarda 30 iş günü yaz stajı.

PEM 408 İÇ MEKÂN BİTKİLENDİRME TASARIMI (2+0+0 Kredi: 2  AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. İç mekân bitkileri üretimi ile ilgili genel bilgiler (gelişme faktörleri; ışık faktörü, sıcaklık faktörü, su ve oransal nem faktörü, besin maddeleri faktörü). İç mekân bitkilerinde bakım önlemleri (sulama ve sisleme, gübreleme, saksı değiştirme, havalandırma ve temizleme, budama ve destekleme, hastalık ve zararlılar). İç mekân bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan başlıca ortamlar. İç mekan bitkilerinin üretimi (jeneratif üretim, vejetatif üretim, İn-vitro). Çeşitli iç mekân bitkilerinin cins ve tür özellikleri, bunların yetiştirme koşulları, üretimleri ve kullanım alanları. İç mekanda bitkisel tasarım ilkeleri.

PEM 410 PREZANTASYON VE MAKET YAPIM TEKNİĞİ (2+2+0 Kredi: 3  AKTS: 4)

Alan içi seçmeli ders. Bu ders öğrencilere maket ve model yapım malzemeleri ve teknikleri konusunda gerekli belli başlı basit bilgileri vermeyi hedefler. Maketler ve modeller ile çalışmanın tasarım sürecinde ne denli vazgeçilmez olduğunun fakında olmalarına yardımcı olur. Öğrenci daha önceki dönemlerde sunmuş olduğu bir peyzaj projesinin maketini (1/200 ve/veya 1/500 ölçeklerde) hazırlar.

PEM 412 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (3+0+0 Kredi: 3   AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. Sürdürülebilir kalkınma kuramı, çevre-doğal kaynaklar ve ekonomi ilişkisi, sürdürülebilir kalkınmada piyasanın önemi ve etkinliği, çevresel fayda ve maliyetler, yeşil vergiler, standartlar ve önlem ilkesi, yatırım projelerinin çevresel açıdan değerlendirilmesi, çevrenin ve doğal kaynakların ekonomik değerlendirmesi, temel kavram ve kuramlar, değerlendirmede kullanılan yaklaşımlar: Yolculuk Harcamaları yaklaşımı, Faydacı Fiyat yaklaşımı, Koşullu Değerlendirme yaklaşımı ve diğer yöntem ve yaklaşımlar.

PEM 414 ENGELLİLER İÇİN DIŞ MEKÂNLARIN ULAŞILABİLİRLİĞİ

(3+0+0 Kredi:3  AKTS: 3)

Alan içi seçmeli ders. Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarının öğretilmesi.