KENTSEL TASARIM ve PEYZAJ MİMARİSİ BÖLÜMÜ

Kentsel tasarım; kültürel miras, yapılaşma, doğal denge ve birey-toplum-kent ilişkileri gibi etmenleri değerlendirerek şehirleri daha yaşanılır kılmayı hedefler. Peyzaj mimarlığı ise insanların güvenliği, sağlığı ve rahatı için oluşturulacak çevrelerin bilimsel ve estetik ilkelerle planlanması, tasarlanması ve yönetilmesini kapsar. Bölüm öğrencileri, bu iki mesleğin özelliklerini şehir planlama, mimarlık, tasarım ve peyzaj mimarlığı gibi değişik alanlardan gelen akademisyenlerden öğrenir.

Günümüzde mimarlık ve tasarım disiplinlerinde giderek artan uzmanlaşma, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisinin uygulama alanlarını birbirinden uzaklaştırmaktadır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü ise çevrenin bir bütün olduğu düşüncesinden yola çıkar; bu iki dalın ortak noktalarını vurgulayan bir öğretim felsefesi benimser.

Bölümün eğitim programı, birbirini izleyen tasarım stüdyoları ile bu pratiği destekleyen kuramsal ve uygulamalı dersler içerir. Kent tarihi ve peyzaj, çevre ve insan, gösterim ve uygulama teknikleri, bilgisayar destekli tasarım ve bitki bilgisi, öğrencilerin görsel ve kavramsal altyapılarını güçlendiren derslerdir. Öğrenciler, yaz stajları ve proje gezilerinin de katkısıyla şehir hayatını yakından ilgilendiren alanlarda yaratıcı çözümler üretmektedir.

Yirmibirinci yüzyılın en gözde mesleklerinden birisi olan, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı; bilim, sanat, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek; alan tasarımı, planlaması ve yönetimiyle uğraşan bir meslek disiplinidir.

Peyzaj mimarlığı; fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket edilerek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir. Bu çerçevede bölüm amacı, insana daha kaliteli ve yaşanabilir kırsal ve kentsel peyzajlar/mekanlar sunma yanında doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunması ve planlanmasıdır. Diğer bir deyişle fiziksel çevreyi planlar ve tasarlarken insan refahıyla birlikte diğer canlı ve cansız unsurları da temel referanslar olarak dikkate alan bir yaklaşımla; eğitim – öğretim, araştırma, uygulama vb. çalışmalarını kurgulamaktadır.

21. yüzyılın başından itibaren dünya nüfusunun yarıdan çoğu şehirlerde yaşar hale gelmiştir. Tüm dünyayı etkileyen kentleşme süreçleri, şehirlerin detaylı planlama ve tasarım aşamalarından geçmesini gündeme taşımış, kentsel arazi kullanımına stratejik bir konum kazandırmıştır. Tüm bu gelişmeler, yüksek yaşam standartlarına ulaşmak isteyen kentlerin, disiplinlerarası profile sahip ekiplerle hareket etmesi gereğine işaret etmektedir. Bölüm mezunları, modern şehirlerin ihtiyaç duyduğu bu ekiplere liderlik edebilen, yeni yaşam bölgeleri geliştirebilen kentsel tasarımcılar ve peyzaj mimarlarıdır. Yerel yönetimler, resmi kuruluşlar ve kentsel tasarım-peyzaj büroları, mezunları tercih eden başlıca kurumlardır.