BİRİNCİ YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

CVE101 Teknik Çizim (1+2+0) 2

 

Mühendislikte teknik resim, çizgilerin anlamları, teknik yazı, çizim aletleri, temel çizim  metotları,boyutlandırma kuralları, izdüşüm prensipleri, çoklu görünüşlerin çizilmesi,       kesit görünüşler, izometrik çizimler

 

FLE 101 İngilizce (3+0+0) 3

 

FLE 101 öğrencilerin mühendislik alanında İngilizce dil bilgisini geliştirmeyi hedefleyen 3 saatlik bir derstir. Bu derste iletişimsel yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca mühendislik alanı ile ilgili İngilizce kelime bilgisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0+0) 2

 

İnkilap kavramı, Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları, Fikir Akımları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Dış politika, Mudanya Ateşkesi, Lozan Konferansı

 

MAT101 Calculus I (4+2+0) 5

 

Limit, limit tanımı, sonsuzda limit. Türev kavramı, türev tanımı, türev alma kuralları, örtük türev alma, ilintili değişimler. Maximum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, optimizasyon. Alan problemi, belirli integral, Calculus´un temel teoremi, yerine koyma kuralı. Transendental fonksiyonlar, türevleri ve integralleri, belirsiz limitler ve L´Hospital kuralı. Kısmi integraller ve diğer integral alma yöntemleri.

 

TUR101 Türk Dili I (2+0+0) 2

 

Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

 

GEC 101 Mühendisliğe Giriş (2+1+0) 2

 

İKİNCİ YARIYIL

 

MAT 102 Matematik II (4+2+0) 5

 

Entegrasyon yöntemleri; düzensiz entegraller. Sonsuz diziler, pozitif ve dalgali seriler, üs serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Kutupsal koordinatlar. Vektörler ve uzayda hareket, vektor değerli fonksiyonlar. (Önkoşul: MAT 101)

 

PHY 102 Fizik II (3+0+2) 4

 

Yük ve madde, elektrik alanı ve Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, kapasiteler, DC devreler, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, endüktans, maddenin manyetik özellikleri, Maxwell denklemleri.  Fizik Laboratuvarı II: Kapasiteler, DC devreler, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, endüktans, maddeenin manyetik özellikleri üzerine deneyler.

 

GEC 102 Teknik Çizim (1+2+0) 2

 

TUR102 Türk Dili II (2+0+0) 2

 

Anlatım türleri ve özellikleri; yazma ve iletişim modelleri; Türk ve dünya edebiyatından örnekler. (Bu ders Türkçe yapılır)

 

HIS 102 Atatürk İlkeleri II (2+0+0) 2

 

Cumhuriyet döneminin ana politik, sosyal, ekonomik ve kültürel akımlarının analizi. Tükiye'de ana güç olarak milli devlet ve milliyetçilik.(Bu ders Türkçe yapılır)

 

FLE102 İngilizce II (3+0+0) 3

 

Akademik yazma teknikleri ve anlatım stilleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta-üst düzeyde geliştirilmesi; akademik araştırma metodolojisi, araştırma raporu yazma; tartışma becerileri; ileri dinleme becerileri; kritik okuma becerileri.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

MAT 201 Doğrusal Cebir (3+0+0) 3

 

Matris cebri, determinantlar, Cramet kuralı, doğrusal denklem sistemleri. Vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, doğrusal bağımlılık, nokta ve çapraz çarpım. Doğrusal dönüşümler, özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme. (Önkoşul: MAT 101

 

MAT 203 Diferansiyel Denklemler (4+0+0) 4

 

Temel tanımlar, birinci dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler. Sabir katsayılı birinci dereceden doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri ve doğrusal diferansiyel denklemlere uygulamaları. Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler, ikinci dereceden doğrusal diferansiyel denklemlerin seri açılımı çözümleri. (Önkoşul: MAT 102)

 

CVE 201 Statik (4+0+4)4

Statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, parçacığın dengesi, kuvvet çifti, rijit cismin

dengesi, düzlemde kuvvetler, ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri,

yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler, bağlar ve bağ kuvvetleri, gerber kirişleri, çerçeveler, basit makinalar, kafes sistemler

 

 

 

FLE 201 İngilizce III (3+0+0) 3

 

Öğrencinin karmaşık fikirleri analiz inceleme yetilerinin geliştirilmesi ve araştırma sonuçlarının ileri İngilizce düzeyindeki akademik makaleler ve sözlü sunumlarla ifade edilmesi. Önkoşul: ENG 102

 

CVE 205 Yapı Elemanları (3+0+3)3

 

Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım yöntemlerinin anlatılması. Kullanıcı-çevre-yapı etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenen performans özelliklerinin tanıtılması.

 

CVE 203 İnşaat Müh. İçin Jeolojisi (3+0+3)3

 

Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması açıklanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu ortamlarıyla etkileşimi; yer altı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir. Inşaat mühendisliği açısından yerkabuğu ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak verilmektedir.

 

 DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

  MAT 202 istatistik (3+0+0) 3

 

Olasılık kuramında temek konular, rassal değişkenler, beklentiler, dağılım fonksiyonları, Poisson geliş modeli, normal dağılım.(Önkoşul: MAT 102)

 

ENG 202 İngilizce IV (0+4+0) 2

 

Uluslar arası ilişkiler için gerekli kritik düşünme becerilerinn geliştirilmesi ve fikirlerin sözlü sunumlar, tartışmalar ve formel olmayan akademik araştırma makaleleri işe ifadesi. Önkoşul: ENG 201.

 

CVE 206 YAPI MALZEMELERİ (2+2+3)4

 

Malzeme bilimine giriş ve malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması. Kristal yapıları ve hatalar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşma. Genel malzeme modelleri.

CVE 204 Mukavemet I (2+2+3)6

 

Gerilme hali, şekil değiştirme hali, Hooke yasası, malzemelerin mekanik özellikleri, kırılma ve akma varsayımları, çubuk mukavemetinin kabulleri, kesit tesir diyagramları. . (Önkoşul: CVE 201 Statik)

 

 

CVE 202 Dinamik (2+2+3)6

 

Tanımlar ve genel kavramlar. Newton Mekaniğinin aksiyomları. Parçacık kinematiği: doğrusal, düzlemsel ve üç boyutlu hareket. Bağıl hareket. Kısıtlı hareket. Parçacık kinetiği: parçacığın titreşim hareketi, iş-enerji, impuls ve momentum prensipleri. Çarpışma. Rijit cismin titreşimi.

 

 STAJ I

 

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

CVE 301 Topoğrafya (2+2+3)6

 

Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı polygon, temel ödevler, polygon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometric ve trigonometric nivelman ve karne hesapları. Aplikasyon.

 

CVE 303 Hidroloji (3+0+3)4

 

Hidrolojinin tanımı. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı. Akış kayıtları ve analizi. Akarsu havzaları. Kar erimesi. Hidrograf ve analizi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojideki kullanımı.

 

CVE 305 Mukavemet II (2+2+3)6

 

Plastisite. Kırılma hipotezleri. Kesmeli eğilme, kayma merkezi, elastik eğri, dış merkezli normal kuvvet, burulmalı eğilme, enerji yöntemleri, elastik stabilite. Önkoşul: CVE 204, Mukavemet I)

 

CVE 307 Yapı Statiği I (2+2+3)5

 

Genel bilgiler, bazik izostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, diyagramlarının çizilmesi, hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri, ara mafsallı karma izostatik sistemlerin incelenmesi, izostatik sistemlerde yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme hesapları.

CVE 309 Zemin Mekaniği I (3+0+3)5

 

Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri. Sınıflandırılması. Kompaksiyon. Hidrolik özellikler, kapilarite, permabilite, donma etkisi. Efektif, nötr ve toplam gerilmeler. Zemin gerilme-deformasyon bağıntısı. Gerilme dağılışı. Konsolidasyon. Kayma direnci. Toprak başınçları.

 

CVE 311 Akışkanlar Mekaniği I (3+0+3)5

 

Boyut analizi, Model benzeşimi, Basınçlı akımlar, Serbest Yüzeyli Akımlar.

 

ALTINCI YARIYIL

 

CVE 302 Ulaştırma I (2+2+3)5

 

Karayolu ile ilgili temel kavramlar, sürücü-yaya-taşıt karakteristikleri. Karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yol geometrik standartları ve proje trafiği. Kapasite. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar. Yatay kurbalar. Kent yolları. Kavşak kontrol ve tasarımı. Karayolu tasarımında zemin mühendisliği.

 

CVE 304 ÇELİK YAPILAR (2+2+3)5

 

Çelik yapıların tarihçesi. Çelik yapıların kullanılma alanları. Malzeme olarak çelik. Çelik yapıların boyutlandırma esasları. Güvenlik, yükler ve yükleme durumları. Birleşimler ve birleşim araçları. Perçinli ve bulonlu birleşimler. Kaynak, çekme ve başınç çubukları, eğilme çubukları ve hesabı. Çatı makaslarının hesabı. Çatılarda stabilite bağları ve birleşim detayları.

 

 

CVE 306 Betonarme (2+2+3)5

 

Betonarme elemanlar, döşeme, kiriş, kolon, temel, beton ve çelik, malzeme bilgisi, çatlama, aderans, beton ve çeliğin beraber çalışması, kenetlenme, donatı ekleri, yükler, yüklerin birleştirilmesi, güvenlik, sınır durumlar, dikdörtgen kesitte basit eğilme, dengeli donatı, zayıf kuvvetli donatılı kesit, çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit, basit eğilme, dikdörtgen kesitte M+N etkisi, karşılıklı etki diyagramları, dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi, basit etriyeli ve fretli kolon, çerçeve, kolon-kiriş birleşimi, yeniden uyum ilkesi, konstrüksiyon bilgisi.

 

CVE 308 Yapı Statiği II (2+2+3)5

 

Hiperstatik sistemlerin dış yükler, sıcaklık değişmesive mesnet çökmeleri etkisinde Kuvvet Yöntemiyle çözümü. Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı, kısaltma teoremi. Elastic mesnetli ve elastik birleşimli sistemler. Hareketli yüke göre hesap ve tesir çizgileri. Yapı sistemlerinin en elverişsiz yükleme durumlarına göre hesabı. Açı ve Cross yöntemleri. Açı yöntemi.

 

CVE 310 Zemin Mekaniği II (3+0+3)5

 

Zeminlerde iki ve üç boyutlu gerilme yayılışı. Permabilite, akım ağları, sızma hesabı. Ani oturma, konsolidasyon oturması. ikincil konsolidasyon oturması. Konsolidasyon teorisi. Kayma direnci.

 

 

CVE 312 Akışkanlar Mekaniği II (3+0+3)5

 

Boyut analizi, Model benzeşimi, Basınçlı akımlar, Serbest Yüzeyli Akımlar.

 

STAJ II

 

YEDİNCİ YARIYIL

 

CVE 401 Ulaştırma II (3+0+3)5

 

Genel bilgiler, yarma ve dolgu hacimleri, kütleler diyagramı ve optimum toprak dağıtımı, kazı yöntemleri, kazı araçları, damperler, demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı ve imalatı.

 

CVE 403 Su Yapıları I (3+0+3) 5

 

Su kaynaklarının geliştirilmesi, akarsu morfolojisi, akarsularda katı madde hareketi, akarsu düzenlemesi, taşkın kontrolü, akarsu taşımacılığı, su kaynakları planlama, bağlamalar, barajlar, dolu savaklar, enerji kırıcılar, su alma yapıları, sulamave kurutma, su kuvveti tesisleri, su kaynaklarında ekonomik analiz.

 

CVE  407 Temel İnşaatı (4+0+4) 5

 

Zemin incelemeleri. Arazi deneyleri. Şev stabilitesi. Istinat duvarları. Palplanş perdeleri. Yüzeysel temellerin taşıma gücü. Derin temellerin taşıma gücü.

Kazıklı temellerin yapım yöntemleri. Yapı davranışının izlenmesi ve ölçme aletleri.

 

CVE 409 Betonarme II (2+2+3) 5

 

Düşey yükler altında tek ve çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerin, nervürlü döşemelerin ve kirişsiz plak döşemelerin iç kuvvetlerinin hesalanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Deprem yönetmeliğine ait bilgiler ve bu yönetmeliğe göre betonarme yapılara etkiyen deprem etkilerinin, taşıyıcı sistemlerindeki iç kuvvet dağılımlarının hesaplanması, düşey  yüklere ve deprem yüklerine maruz kalan yığma ve betonarme yapıların hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi.

 

CVE 405 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (2+0+2) 5

Mühendislik ekonomisi kararları, mühendisin işletmelerdeki rolü; paranın zaman  değeri, faiz formülleri; para yönetimini anlamak,borç yönetimi;enflasyon altında eşdeğer maliyet hesaplamaları,tüketici ve üretici fiyat indeksleri;bugünkü değer analizi, alternative projelerin karşılaştırılması ve birinin seçimi;geri ödeme süresi analizleri, net yatırım testi;amortisman ve vergiler,ekonomik ömür ve hurda değer;nakit akış analizi,proje maliyet unsurlarının anlaşılması;yatırım projelerinde belirsizlikler, belirsizlik altında yatırım stratejileri;yenileme yatırımları,yenileme yatırımlarında temel analiz metodları;kar-maliyet analizleri,kamu projelerinin değerlendirilmesi; yatırım kararında temel veriler,bilanço okuma,firmanın mali durum göstergeleri.

 

SEÇMELİ TEKNİK DERS (3+0+0) 3

 

CVE 413 BİTİRME TEZİ I

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

 

CVE 402 Yapı Yönetimi (3+0+3)5

 

Şantiye kavramı ve inşaat üretiminde şantiyenin önemi, Şantiye kuruluş planının hazırlanması Şantiye kuruluşunda önemli kurallar ve yerleşim planının hazırlanması, Şantiyeyollarının, su,elektrik, atık su, ısıtma ve haberleşme sisteminin planlanması, Resmi başvuruların ve gerekliişlemlerin yapılması, Şantiyenin inşası, Başlıca şantiye ünitelerinin boyutlandırılması ve yasalaçıdan taşımaları gereken özellikler, Yönetim bürosu, yatakhane, yemekhane, gündüz barınağı,kantin, WC ve duşlar; Beton, kalıp, donatı demiri,  vb. üretim platformlarının boyutlandırılması,Malzeme depoları, depo kapasitesi ve depo alanının hesaplanması; Ambarlar, atölyeler ve diğerüniteler, Şantiye planı örnekleri,Şantiye yönetim ve organizasyonunun önemi ve temel bilgiler,Başarılı bir şantiye yönetimi için öncelik taşıyan konular

 

CVE 408 Su Yapıları II (3+0+3)6

 

Su kuvveti tesislerinin tanıtılması, elemanları. Su kuvveti tesislerinin çevresel etkileri. Yağış-akış ilişkileri. Kurulu gücün belirlenmesi. Doğal debili santrallerin proje debisinin belirlenmesi. Biriktirmeli tesislerinn işletme debilerinin, hazne hacimlerinin belirlenmesi ve hazne işletmesi. Enerji kayıpları. Su alma yapıları. Düzenleme hazneleri. Başınçlı borular ve boyutlandırılmaları. Dolu savak ve yan savaklar. Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri.

 

CVE  405 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları (3+0+3)5

 

Su temini, drenaj ve atıksu için sistem planlaması ve tasarımı. Yağış ve yüzeysel su, kentsel hidroloji vetaşkın tahmini. Su temini ve kirli su için taşınım ağları ve bunların bileşenleri. Su ihtiyacı, atıksu debisi, kuyu ile su temini için yeraltısuyu akımı.

 

CVE408 İŞ HUKUKU (2+0+2)3

 

SEÇMELİ TEKNİK DERS (3+0+0) 3

 

SEÇMELİ TEKNİK DERS (3+0+0) 3

 

CVE414 BİTİRME TEZİ II (0+2+1) 3