TOROS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

        Amaç

        MADDE 1. (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

        Kapsam

        MADDE 2. (1) Bu Yönerge; Toros Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik İngilizce Hazırlık Okulunca yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

        MADDE 3. (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar    

MADDE 4. (1) Bu Yönerge’de geçen;      

  1. CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge       

Advanced Sınavını,

b. CPE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Yeterlik Sınavını,

c. FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate

Sınavını,

ç. Hazırlık Okulu: Toros Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu,

d. IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International  English Language Testing System Sınavını,

e. ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f. Rektör/Rektörlük: Toros Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

  g. Senato: Toros Üniversitesi Senatosunu,

  h. TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test Of English   as a Foreign Language sınavını,

  i. Üniversite: Toros Üniversitesini   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar

        Öğrenim süresi

        MADDE 5. (1) Toros Üniversitesine ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavına alınır. Bu sınava, bölümü İngilizce olmayan, Türkçe bölümlere kayıt yaptıran ve MYO programlarına kayıt yaptırıp isteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler de alınırlar.

         (2) Hazırlık Okulunda, normal öğrenim süresi iki yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarılı olamayan öğrenciler 1 veya 2 yarıyıl daha Hazırlık Okulu programına devam edebilir veya ÖSYM aracılığı ile eşdeğer Türkçe programa başvurabilir. Hazırlık Okulunun eğitim takvimi, her yıl Senato tarafından onaylanır ve akademik takvimde yer alır.

        İngilizce Yeterlik Sınavı ve Muafiyet

         MADDE 6. (1) Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavı sonucunun değerlendirilmesi Rektörlükçe  kurulan Hazırlık Okulu okutmanlarının oluşturduğu bir komisyon tarafından yapılır. Yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin Hazırlık Sınıfı programına devam etmeleri gerekir.         

 

(2)  Bu sınavda notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlarla, eşdeğerliği ve puanları Senato tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüme devam ederler.

Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin Hazırlık Okulu’na devam etmeleri gerekir. İngilizce yeterlik sınavı her akademik yılın başında, Haziran ayında, yaz okulu sonunda ve Eylül ayında yapılır.

        Kurlar

        MADDE 7. (1) Hazırlık Okulunda öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce seviye belirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınavın sonucunda öğrenciler, toplam dört ayrı düzeyde eğitim alır. Hazırlık Sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi ile otuz saat arasında belirlenir.

       Hazırlık Okulu Programı ve Devreleri

        MADDE 8. (1) Hazırlık Okulunda bir eğitim öğretim yılı programı 8 haftalık 4 modül ve 7 haftalık yaz okulu devrelerinden oluşmaktadır. Güz dönemindeki ilk iki modül ve bahar dönemindeki son iki modül birleşik olarak yapılır. Yaz okulu tekli modüldür.  Not değerlendirmesi, modül içi sınavlar, o devrede yapılan kısa süreli sınavlar, o dönemin sonunda yapılacak olan modül sonu sınavı ve öğretmen değerlendirmesi notu dikkate alınarak yapılır.

        Değerlendirme ve Akademik Yıl Başarı Notu

        MADDE 9. (1) Öğrencilerin başarı durumları; kısa süreli sınavlar, modül içi sınavlar, ürün dosyası, modül sonu sınavları ve öğretmen değerlendirmesi çerçevesinde değerlendirilir. Bunlardan;

        a. Modül içi sınavlar, her modülün 6. haftasında olmak üzere 4 defa yapılır. Ayrıca her modülün sonunda modül sonu sınavı yapılır. Yıl  sonunda öğrenci notları 4 modül ortalaması ile hesaplanır. Her modülün kendi ağırlığı vardır.

 

            Modül içi sınavlarının akademik yıl başarı notuna katkısı % 30, kısa süreli sınavların %10, öğretmen değerlendirmesi %10 ve modül sonunda yapılacak olan sınavın katkısı % 50’dir. Hastalık veya geçerli bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

        b. Ürün dosyaları ve öğretmen değerlendirmesi için her modülde not verilir. Ürün dosyalarının amacı öğrencileri kendi başlarına çalışmaya, araştırma yapmaya, kendi öğrenme sürecini izlemeye ve öğrenme sorumluluğunu almaya yöneltmektir. Bu notun akademik yıl başarı notuna katkısı vardır.

        (2) Öğrencilerin akademik yıl başarı notu; 1. Modül % 20, 2. Modül %25, 3. Modül %25, 4. Modül %30 not ağırlıkları alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan notun %60’ı ve Proficiency (yeterlik) sınavının %40’ı hesaplanarak öğrencinin geçme kalma notu bulunur. Her modül için not hesaplaması şu şekildedir; %30 modül içi sınavları (IMA), %10 kısa süreli sınavlar (pop quizes) , %10 öğretmen değerlendirmesi (teacher assessment), %50 modül sonu sınavları (EMA).      

 

Hazırlık Okulu Genel Başarı Notu

        MADDE 10. (1) Bir öğrencinin Hazırlık Okulundaki genel başarı notu; akademik yıl başarı notunun % 60’ı,  yıl sonu yeterlik sınavı notunun %40’ının toplanması ile hesaplanır. Hazırlık Okulunun sonundaki genel başarı notu % 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun mesleki amaçlı İngilizce dersleri ile devam ederler. Öğrenim yılı başında uygulanan yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bölümlerinin 1. sınıfından başlarlar.

 

Devam Koşulu, Akademik Yıl Başarı Notunun Etkisi 

        MADDE 11. (1) Derslerde, söz konusu akademik yılın her bir modül için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere öngörülen  % 80  devam  şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulunduğu modülün modül sonu sınavına girme hakkını kaybederler. İkinci modül ve dördüncü modül sonunda öğrenciler başarısız oldukları takdirde  başarısız oldukları modülü tekrar ederler. Yıl sonu notuna göre başarısız olan öğrenciler Yaz Okuluna devam etme hakkına sahiptirler. Yaz Okulu sonunda Ağustos ayında Yeterlik Sınavı’na girme hakları vardır. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni kayıt öğrencileri ile birlikte Eylül ayında yapılacak olan Proficiency (yeterlik) Sınavı’na girerler. Bu sınavdan başarılı oldukları takdirde fakülte bölümlerine giderler. Başarısız oldukları takdirde sınıf tekrarı yaparlar.

        (2) Yabancı dil bilgilerini kendi imkânları ile geliştirmek isteyen öğrenciler her yarıyıl başında eğitim öğretim ücretinin yarısını kayıt tarihinde öderler. Bu süreler eğitim süresine dahildir.

        Mazeret Sınavları

        MADDE 12. (1) Öğrencilerin sağlık raporları ile belgelendirdikleri sağlık sorunları nedeniyle katılamadıkları modül içi sınavlarını ve modül sonu sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları açılabilir. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği modül içi sınavdan ve modül sonu sınavından sıfır (0) notu almış kabul edilir. Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Girmediği kısa süreli sınavdan sıfır (0) notu almış kabul edilir. Rapor 7 iş günü içerisinde okula teslim edilmek zorundadır.

        İzinli Sayılma

        MADDE 13. (1) Hazırlık Okulu öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Bu izin süresi eğitim süresi dışında tutulur. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez. Sağlık sorunu nedeniyle izin alan öğrencilerin, öğrenimlerine devam edemeyeceklerini sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir.

Kayıt Yenileme

MADDE 14 Öğrenciler, her güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Disiplin İşlemleri

MADDE 15 Hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu yönetmelik hükümlerine göre bir ya da iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

        Hüküm bulunmayan hâller

         MADDE 16. (1) Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, 14 / 10 / 1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.