Stajlarla ilgili genel açıklamalar: 

İçindekiler:

• Staj yükümlülüğü
• Staj zamanı
• Staj yeri
• Staj konuları
• Staja başvuru usulü ve yazışmaları
• Staj raporları ve değerlendirilmesi

 

Staj yükümlülüğü:

Bölümümüz öğrencilerinin mezun olmaları için toplam 40 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrencilerin başka bir üniversitede kayıtlı iken yapmış oldukları stajların ne kadarının kabul edilip ne kadar daha yapmaları gerektiği Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Yürürlükteki son karara göre dikey geçişlilerin 20 iş günü daha staj yapmaları gerekmektedir.

 

Staj zamanı:

Stajlar normal olarak 20’şer iş günü 2 parça halinde yapılır. Birinci staj en erken 2. sınıftan 3. sınıfa geçildiği yaz yapılabilir ve en fazla 20 iş günü olarak kabul edilebilir. İsteyen o yaz hiç yapmayıp sonraki yıllara da bırakabilir. Stajın kalan kısmı (20 iş günlük  2. staj + 1. stajın reddedilen ya da yapılmayan kısmı) 3. sınıftan 4. sınıfa geçildiği yaz veya sonraki yıllarda yapılır. Normal olarak stajlara, yazın bütünleme sınavları bittikten sonra başlanıp ertesi öğretim yılı dersleri başlamadan önce bitirilmesi gerekir. Ancak, belgeleyebilmek şartıyla:

• Öğrencinin bütünleme sınavı olmaması durumunda final sınavları bittikten sonra da staja başlayabilir.
• Hiç bir ders almadığı bir yarıyılın öğretim zamanlarında da yapabilir. Mesela, şubat ayında tüm derslerini bitirerek mezuniyeti için sadece stajı kalan bir öğrenci, yaz tatilini beklemeden stajını hemen yapabilir.

Normalde cumartesi günleri tatil sayıldığından, staj yerinde o gün çalışma olsa bile öğrencinin o gün tatil yapması tavsiye edilir. Hafta içi bir güne resmi bir tatil (30 Ağustos gibi) denk gelmesi halinde o günün yerine fazladan bir gün daha staja devam edilmelidir. Böyle bir resmi tatil veya cumartesi günlerinde öğrenci tam iş günü çalışarak bunun stajından sayılmasını istiyorsa işyerinden bu günlerde tam mesai yapıldığına dair bir belge getirmesi gerekir. Pazar günleri ise her durumda tatil kabul edilir.

 

Staj yeri:

Staj yerinde en az bir elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisi bulunması gerekmektedir (haberleşme, mekatronik vs. mühendislikleri de elektrik-elektronik mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir). Staj yeri özel veya kamu kuruluşu olabilir. Staj defterinde ve sicil fişinde işyerinin mühür veya kaşesi mutlaka bulunmalıdır. İşyerinde staj konularında bir çalışma etkin bir şekilde yapılıyor olmalıdır.

 

Staj konuları:

Analiz, Sistem Tasarımı, Yazılım Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Yazılım Testi ve Yazılım Bakımı tipi iş veya projelerde görev almak, Bilgisayar Bilimleri konusunda ilgili bir araştırma kurulumundaki (Tübitak, Üniversiteler vb.) çalışmalara katılmak da yaz stajı olarak kabul edilmektedir. Satış, Donanım Kurulumu, Yazılım Kurulumu, Doküman Hazırlama, (programlama içermeyen) Web Sayfası Hazırlama tipindeki işlerin ise staj olarak kabul edilmeyecektir.

 

Staj başvuru usulü ve yazışmaları:

Çoğu kuruluş, öğrencinin staj için yaptığı kişisel başvuruyu yeterli görmeyip, Üniversite'den resmi yazı istemektedir. Bu nedenle staj için kabul edileceğinizi umduğunuz kuruluşu belirleyerek Bölüm sekreterliğinden alacağınız bir hazır yazıda ilgili yerleri doldurarak onaylanması için yine bölüm sekreterliğine veriniz. Yazınız onaylandıktan sonra alarak bu yazıyla ilgili kuruluşa staj başvurunuzu yapınız. Bu kuruluştan kabul yazısı aldıktan sonra Fakülte'den alacağınız staj defterinin ilgili kısımlarını doldurup Dekanlık makamına onaylattıktan sonra uygun zamanda stajınıza başlayabilirsiniz.
Staj bitiminde defterinizin ilk sayfasını, haftalık çizelgelerinizi, staj değerlendirme formunu ve günlük raporlarınızın her sayfasını işyeri yetkililerine onaylatınız. Ayrıca staj sicil fişini (Staj Değerlendirme Raporu sayfası) gizli olarak doldurmalarını, üzerine “Gizli” yazılan bir zarfa koymalarını ve ağzını yapıştırıp mühürlemelerini söyleyiniz. Bu şartları sağlayan zarfı staj kurumunuz doğrudan Bölüme postalayabileceği gibi staj defterinizle birlikte elden de getirebilirsiniz. Staj defterinizi mezuniyet durumunda olma gibi acil bir nedeniniz yoksa Bölümce ilan edilen zaman aralığında belirtilen Bölüm ilgilisine teslim ediniz.

 

Staj raporları ve değerlendirme usulleri:

1) Raporlarda öğrencinin, stajının seviyesine göre yeterince bir şeyler öğrenip öğrenmediği anlaşılmalıdır. Yeterli görülürse kabul edilir, yetersiz görülürse duruma göre kısmen veya tamamen reddedilir.
2) Kabul edilen hafta sayısı tamsayı olacaktır.
3) 5 tam işgünü 1 hafta sayılır.
4) Sayfa sayısından çok içerik önemlidir. Ancak fikir vermesi açısından, 20 iş günlük bir staj için içerik ve boyut olarak dolu 30-35 sayfalık rapor yeterli sayılabilir.
5) Raporlarda öğrencinin “şu işi yaptık” gibi kısa ifadeleri değil, “şu işi şu nedenle şöyle yaptık, şunları gözledik” veya “şunları inceledim, şu bu işe yaramaktadır, şu böyle çalışmaktadır” gibi öğrendiğini gösteren ifadeleri dikkate alınır.
6) Staj yerindeki çeşitli cihaz veya sistemler tanıtılırken kullanıcıya hitabeden reklam tarzındaki ifadelerden kaçınılmalı, mühendislik yönü ele alınarak tasarım ve çalışma ilkeleri vb. anlatılmalıdır.
7) Resimlerin ve şekillerin fotokopi veya elle çizim olması çok önemli değildir. Ancak verilen resim veya şekille ilgili açıklama yapılması gerekir. Aksi halde bu resim ve şekillerin değerlendirmede bir kıymeti olmaz.
8) Raporların bilgisayarla yazılmış olması halinde bunların emek sarfedilmeden staj yerindeki bilgisayar ortamındaki dokümanlardan mı kopyalanmış yoksa öğrenci tarafından mı yazılmış olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle kesinlikle raporların elle yazılması gerekmektedir. Şekiller hariç bilgisayarla yazdırılmış raporlar değerlendirmede kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9) Unutulmamalıdır ki staj raporlarını değerlendirecek öğretim elemanları, özel olarak ilgisini çeken konular hariç, raporları bir şeyler öğrenmek için değil, “öğrencinin bir şeyler öğrenip öğrenmediğini anlamak için” okuyacaklardır. Bu nedenle lüzumundan fazla broşür, kullanma kılavuzları vs. matbu dokümanların raporlara iliştirilmesi istenmemektedir.