TOROS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

USUL ve ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1)Bu Usul ve Esasların amacı; Toros Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve daha başarılı olmaya teşvik etmenin yanında üniversitenin ulusal ve uluslararası başarı seviyesini yükseltmektir.

Dayanak

Madde 2- (1)Bu Usul ve Esaslar, her yıl akademik personel ile yapılan sözleşmenin 6ıncı maddesinin 2/c fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Üniversite: Toros Üniversitesini,

b) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,

c) Başkan: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Akademik Birim: Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü ve bunların bünyesindeki bağlı Bölüm/ program ve anabilim dalını,

d) Öğretim Elemanı: Toros Üniversitesi kadrolarında tam veya yarım zamanlı atamalı/görevli olan profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Komisyonun Görevleri

ve Performans Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri

 

Performans Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Madde 4- (1) Komisyon, Rektör veya Rektör tarafından belirlenen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında tam zamanlı görev yapan en az 3 öğretim elemanından oluşur. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bir temsilcisi ile değerlendirme dönemlerinde komisyon ile birlikte çalışır ve Komisyona raportörlük yapar.

Komisyonun Görevleri

Madde 5- (1) Komisyon, bu Usul ve Esaslar ve eklerinde belirlenen "Performans Değerlendirme Kriterleri"ne göre her bir öğretim elemanı için gerekli incelemeyi yapar ve Rektörlük Makamına sunar.

(2) Öğretim elemanı ile ilgili performans ölçme, değerlendirme, uygulama ve sonuçlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar; sürecin işleyişi ve uygulaması ile ilgili hususları öneri olarak üniversite rektörlüğüne sunar.

(3) Performans kriterlerinde yer alan tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevi, bilimsel toplantı gibi tanımları belirler ve ilan eder.

Akademik Performans Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri ve Genel Hususlar

Madde 6- (1)Öğretim elemanı, "Performans Değerlendirme Kriterleri"ne göre geliştirilen Ek-1’de yer alan formu doldurup imzaladıktan sonra ilgili bölüm başkanlığına sunar, ilgili akademik birim akademik personel tarafından sunulan formlar üzerinde gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Üniversite Rektörlüğünce önceden Üniversite web sitesinde ilan edilmiş takvim içerisinde Üniversite Rektörlüğüne iletir. Üniversite Rektörlüğüne gelen formlar komisyona iletilir.

(2) Öğretim elemanı tarafından "Performans Değerlendirme Kriterleri"nde ve eklerinde yer alan tüm bilgi ve belgeleri kanıtları ile birlikte eksiksiz olarak sunulmalıdır. Gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuata ve sözleşmeye göre işlem yapılır.

Öğretim Elemanı Akademik Performans Değerlendirmesi

Madde 7- (1)Komisyon tarafından onaylanan öğretim elemanı akademik performans değerlendirme puanı; başta her yıl onaylanan sözleşmelerin yenilenmesi olmak üzere performansa dayalı yıllık ücret artışının belirlenmesinde, teşvik ve ödüllerin tahsis ve dağıtılmasında, Üniversite fonlarından ve bütçe desteklerinden yararlanılmasında, akademik ve idari görevlendirmelerde dikkate alınır.

(2)Akademik personelin performans puanlarının hesaplanmasında Ek-1’de verilen puanlama tablosunda yer alan kriterler göz önünde bulundurularak puanlama yapılır. Bu puanlama tablosundan elde edilen her bir kriter için aşağıda belirtilen ağırlıklar çerçevesinde öğretim elemanlarının performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

a) Öğretim üyelerinin performans puanlarının hesaplanmasında,

Kriter

% Puan

Öğrenim ve bölüm/program bilgileri

20

Bilimsel faaliyetler(Makale, kitap, atıf, bildiri ve diğer yayınlar, projeler) ve eğitim-öğretim faaliyetleri

60

İdari Görevler

10

Ön değerlendirme

10

 

b) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin performans puanlarının hesaplanmasında;

Kriter

% Puan

Öğrenim ve bölüm/program bilgileri

20

Bilimsel faaliyetler(Makale, kitap, atıf, bildiri ve diğer yayınlar, projeler)

10

Eğitim-öğretim faaliyetleri

40

İdari görevler

10

Ön değerlendirme

30

ağırlıklandırmalar kullanılır.

c) Öğrenim ve bölüm/program bilgileri altındaki kriterler ile ön değerlendirme sonuçlarının puanlandırılmasında komisyon tarafından belirlenen puanlar dikkate alınır.

d) Yabancı Dil okutmanlarının performans puanlarının hesaplanmasında Ek-2’deki Tablo kullanılarak akademik performans puanları ve değerlendirmeler yapılır.

(3)Bu maddenin 2'inci fıkrasının a, b ve c bentlerine göre hesaplanan Öğretim elemanlarının Akademik Performans Puanı; <40 ZAYIF, 40-60 ORTA ve >60 İYİ olarak değerlendirilir

Performans Ölçüm Süreci ve Neticeleri

Madde 8- (1)Değerlendirmeler yapıldığı her takvim yılında ZAYIF olarak değerlendirilen akademik personelin sözleşmesi süresi sonunda yenilenmez, geçerli sebep ile sona erdirilir. ORTA olarak değerlendirilen öğretim elamanı yazılı olarak uyarılır ve bir sonraki yıl ile birlikte değerlendirilerek akademik puanını İYİ yapmayan öğretim elemanlarının ise sözleşmesi süresi sonunda yenilenmez, geçerli sebep ile sona erdirilir.

(2)Akademik Performans Puanı, her takvim yılı için, yılın tüm hesap ve değerlendirmelerinin sona ermesini müteakip akademik birim tarafından öğretim elemanına yazılı olarak bildirilir. Sözleşmesi yenilenmeyecek personele bu durum aynı yazı ile bildirilmiş sayılır. Akademik personel bu bildirime ancak hesaplamada maddi hata ve verilerde kendisinden kaynaklanmayan bir eksiklik bulunduğu gerekçeleri ile itiraz edebilir. İtirazlar 7 gün içerisinde Rektörlüğe sunulur, süresi içerisinde yapılan itirazlar en geç 15 gün içerisinde komisyon tarafından karara bağlanarak neticesi akademik personele bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 9- (1)Bu Usul ve Esaslar, Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1)Bu Usul ve Esasların hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Performans Değerlendirme Kriterleri

 

Uygulanacak Takvim

 

Performans Değerlendirme Kriterleri (Yabancı Dil Okutmanları)